ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών 16PROC004805761

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 22/08/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

2η ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποκατάστασης της μόνωσης σε 5 Μ/Σ έντασης (μετρήσεως) στους Υ/Σ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ & Υ/Σ Ν. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αρ. 390/6516 εισήγηση του τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , έως 29/08/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών O.A.K.A. «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην αποκατάσταση της μόνωσης σε 5 Μ/Σ εντάσεως και θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες όπως αναλυτικά περιγράφονται στην υπ’ αρ. 390/6516 εισήγηση του αρμοδίου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

Για την αποκατάσταση της μόνωσης στους Μ/Σ εντάσεως θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες :

  • Διακοπή Ηλεκτροδότησης Υ/Σ
  • Αποξήλωση των Μ/Σ
  • Λείανση επιφάνειας με τρίψιμο με γυαλόχαρτο
  • Καθαρισμό της επιφάνειας των Μ/Σ
  • Επάλειψη με ειδικό μονωτικό βερνίκι
  • Μέτρηση αντίστασης μόνωσης.
  • Νέα επάλειψη εάν τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά και επανέλεγχος Μ/Σ.
  • Επανεγκατάσταση των Μ/Σ και θέση υπο τάση αφού έχει αποκατασταθεί η μονωτική ικανότητα τους.

1

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 29/08/2016,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 390/6516.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ