ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 18/03/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αγοράς και τοποθέτησης διαμορφωμένης λαμαρίνας καθώς και επισκευές σε τμήμα λαμαρίνας στην οροφή του Κλειστού Προπονητηρίου (Μπάσκετ) του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 147/5666 εισήγηση του τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , έως 1/04/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην αγορά και τοποθέτηση κυματοειδούς πλευρικής διαμορφωμένης λαμαρίνας επιφάνειας 100μ2 περίπου στη βορεινή πλευρά του Κλειστού Προπονητηρίου (Μπάσκετ). Επι πλέον επισκευές σε τμήμα λαμαρίνας της οροφής του Κλειστού Προπονητηρίου (Μπάσκετ) που έχουν αποξηλωθεί, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 147/5666 εισήγηση του τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , έως 1/04/2016 .-

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 1/04/2016.

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 147/5666.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ