ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                        Μαρούσι ,  12/05/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποκατάστασης βλαβών στον περιφερειακό υδραυλικό εξοπλισμό των αντλιών θερμότητας του ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ στο Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ.  342/6227  εισήγηση του τμήματος  Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,  έως  23/05/2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην αποκατάσταση βλαβών στον περιφερειακό εξοπλισμό των αντλιών θερμότητας του ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ , όπως ακριβώς περιγράφεται  στην υπ’ αρ. 342/6227 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και συγκεκριμένα:

 

1.

 

 

 

 

 

Αποκατάσταση  βλαβών στο περιφερειακό υδραυλικό εξοπλισμό του δικτύου νερού στο μηχανοστάσιο των αντλιών θερμότητας  του Ποδηλατοδρομίου (παλιό τμήμα).

 

Απαιτούμενες Εργασίες:

 

  • Αντικατάσταση ενός αυτόματου εξαεριστικού. ½ “
  • Αντικατάσταση βάνας προσαγωγής αντλίας νερού F.C.U. (DN -60)
  • Αντικατάσταση 10 διακοπτών ροής 1” νερού
  • Αποξήλωση του κυκλοφορητή ΚΚΜ 1.1 και αντικατάστασή του με νέο. Τύπος S40/80R WILO
  • Αποξήλωση του κυκλοφορητή ΚΚΜ 1.3 και αντικατάστασή του με νέο Τύπος TOP S40/4
  • Καθαρισμός φίλτρων νερού κυκλοφορητών κεντρικού μηχ/σιου
  • Επισταμένος έλεγχος κατάστασης υδραυλικών δικτύων μηχανοστασίου και παράθεση έκθεσης με επιμετρήσεις σε περίπτωσης απαίτησης αντικατάστασης τμημάτων σωληνώσεων υδραυλικών δικτύων λόγω φθοράς

 

1

 

 

 

 

 

ΤΕΜ

 

 

 

3.400 €

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 3.400€ πλεον ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  23/05/2017  στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  342/6227.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762         

 ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

      ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ