ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 20/02/2014

Α.Π.169/4400

14PROC001862679

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την αποκατάσταση προβλημάτων συστήματος SCADA του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ, 1168/4400), έως 27/02/2014

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί

Την αποκατάσταση προβλημάτων επικοινωνίας συστήματος SCADA μέσης τάσης(Microscada της ABB) εκτιμούμενες ημέρες (4) και να γίνουν οι αντίστοιχες εργασίες αποκατάστασης αυτών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 27/02/2014

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 1168/4400

Πληροφορίες κ. Γεωργάκης 210- 6834762


ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ