ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 29/11/2013

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

1η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση αποσπώμενων μεταλλικών Πί για το τμήμα ΣΥΝΤ/ΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ.Ε. (εισηγ, 1085/9103), έως 06/12/2013

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια και τοποθέτηση 14 τεμαχίων αποσπώμενων μεταλλικών Πί για το PARKING της Λεωφ. Κύμης σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

Τα μεταλλικά Πι θα κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν σε όλο το μήκος των δύο εισόδων (21 και 16 μέτρα αντίστοιχα) του parking της

Λ. Κύμης.

  • Θα είναι κατασκευασμένα, από γαλβανισμένο σωλήνα βαρέως τύπου, διατομής Φ 60 χιλ. και πάχους 1,5 χιλ.
  • Το μήκος τους θα είναι 1,40 μέτρα και το συνολικό ύψος περίπου 0,80 μέτρα.
  • Θα τοποθετηθούν σε απόσταση περίπου 1,20 μέτρων μεταξύ τους και από τα άκρα των κρασπέδων.
  • Θα είναι αποσπώμενα έτσι ώστε να απομακρύνονται όταν απαιτείται η χρήση του parking.
  • Η βάση στήριξης αυτών θα κατασκευαστεί από σωλήνα αναλόγου διατομής, πακτωμένη στο έδαφος σε βάθος περίπου 15 – 20 εκατοστά και μέχρι την επιφάνεια του εδάφους.
  • Για την ασφάλειά τους, στο κάθε πόδι θα υπάρχει ειδική υποδοχή με λουκέτο.

Καλό θα είναι, οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφθούν τον χώρο προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των συνθηκών του έργου.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα, την παρούσα τεχνική περιγραφή και τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Κ.Α.

Ως χρόνος εγγύησης των εργασιών ορίζεται το διάστημα των δεκαοκτώ(18) μηνών από την ημερομηνία που θα παραληφθεί το έργο.

Εάν κατά τη διάρκεια των δεκαοκτώ (18) μηνών, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν υποστούν μερική ή ολική καταστροφή που θα προκύψει από υγρασία, από κατασκευαστικές ατέλειες, από ελλιπή ή ελαττωματικά υλικά κλπ., ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, με δικές του δαπάνες, μέσα στην σχετική προθεσμία που θα τεθεί από το Ο.Α.Κ.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 06/12/2013

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 1085/9103

Πληροφορίες Κα ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ στο τηλ. 210 6834773

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ