Μαρούσι, 28/02/14

Αρ. Πρωτ.:6/1441

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Βασίλειος Καρασούλης

ΤΗΛ.: 210-6834569

Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους,

Κοιν: Τμήμα Μηχανογράφησης

Aνάρτηση στην Ιστοσελίδα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α.

To κρατικό N.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ο.Α.Κ.Α. Σπύρος Λούης » προσκαλεί με πλειοδοτικό διαγωνισμό για την κατάθεση προσφορών προκειμένου να προβεί στην επιλογή μισθωτή για δύο προπονητήρια στο Κλειστό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών του Ο.Α.Κ.Α., με προϋπολογιζόμενο μηνιαίο μίσθωμα 2.750,00€, πλέον χαρτοσήμου, ως ελάχιστη τιμή εκκίνησης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 19/03/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 στην Αίθουσα Τύπου του Ο.Α.Κ.Α., Κηφισίας 37, Μαρούσι, ενώπιον επιτροπής, με σφραγισμένες προσφορές. Η υποβολή των φακέλων των προσφορών θα γίνεται καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α., έως και τις 18/03/2014, ημέρα Tρίτη και ώρα 14:30.

Προσφορές μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τις προϋποθέσεις συμμετοχής από το Τμήμα Προμηθειών και από την ιστοσελίδα του Ο.Α.Κ.Α.(www.oaka.com.gr). Τηλ. Επικοινωνίας 210- 6834569.

ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ

OΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο.Α.Κ.Α.

«ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

Μαρούσι, 28/02/2014

Αριθ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ME

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α.

Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ( Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» (Ο.Α.Κ.Α.), που εδρεύει στο Μαρούσι-Αττικής, Λ. Κηφισίας 37 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Πέτρο Γαλακτόπουλο , σύμφωνα με την απόφαση της 20ης /17.12.1013 συνεδρίασης του Δ.Σ του Ο.Α.Κ.Α.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση χώρων στην εγκατάσταση του Κλειστού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών του Ο.Α.Κ.Α.

ΑΡΘΡΟ 1

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα Τύπου του Ο.Α.Κ.Α. ενώπιον επιτροπής στις 19/03/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση την υψηλότερη οικονομική προσφορά για το Ο.Α.Κ.Α.

Οι οικονομικές προσφορές σφραγισμένες μπορούν να κατατίθενται μέχρι τις 18/03/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α.

Μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές προσφορές.

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

 • Διοικητικές ενστάσεις και προσφυγές μπορούν να υποβληθούν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. Κατά της αποφάσεως της επιτροπής που κρίνει επί ενστάσεως δεν χωρεί προσφυγή ή ένδικο μέσο σε άλλο όργανο.
 • Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 2

ΜΙΣΘΩΜΑ-ΜΙΣΘΙΟΣ ΧΩΡΟΣ-ΧΡΗΣΗ

Το ελάχιστο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των 2.750,00€ μηνιαίως, πλέον χαρτοσήμου, ως ελάχιστη τιμή εκκίνησης. Στην ανωτέρω τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα λειτουργικά έξοδα τα οποία θα καθορισθούν στην σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο.

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Το μηνιαίο μίσθωμα θα προσαυξάνεται ετησίως, σύμφωνα με τον ετήσιο επίσημο πληθωρισμό όπως ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (σε περίπτωση αρνητικού θα παραμένει ως έχει) και το οποίο θα καταβάλλεται το πρώτο 5ήμερο κάθε μισθωτικού μήνα στο Λογιστήριο του Ο.Α.Κ.Α. με γραπτή απόδειξη καταβολής σε μετρητά. Ο μισθωτής επιβαρύνεται με χαρτόσημο που θα αναλογεί στο μίσθωμα και οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή δημοτικό φόρο, που αφορά το μίσθιο χώρο (τέλη καθαριότητος, φωτισμού, αποχέτευσης κ.λ.π.).

ΜΙΣΘΙΟΣ ΧΩΡΟΣ: Ο εκμισθούμενος χώρος ορίζεται ως:

Α) Το Προπονητήριο Αντιπτέρισης (600τ.μ.) και

Β) Το Προπονητήριο Τοξοβολίας (500τ.μ.) του Κλειστού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών και τα αντίστοιχα αποδυτήρια και αποθήκες ως βοηθητικοί χώροι. Οι αποθήκες ενός εκάστου προπονητηρίου είναι επιφάνειας 80 τ.μ. περίπου, έκαστη.

Διευκρινίζεται ότι:

Η συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία σχετικά με θέματα πυρασφάλειας, ασφάλειας και υγιεινής και γενικά αδειών λειτουργίας είναι αποκλειστική ευθύνη του μισθωτή. Στα ίδια πλαίσια ο μισθωτής οφείλει να συμμορφώνεται με οδηγίες του Ο.Α.Κ.Α. που σχετίζονται με τα παραπάνω θέματα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκεφθούν τον μίσθιο χώρο, προ της διενέργειας του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου να σχηματίσουν ιδία αντίληψη και εικόνα επ αυτού.

ΧΡΗΣΗ

Ο μίσθιος χώρος πρόκειται να λειτουργήσει για αθλητικές δραστηριότητες εξαιρουμένης και απαγορευμένης της χρήσης τους ως ιδιωτικών γυμναστηρίων. Επιτρέπεται επίσης η λειτουργία γραφείων καταλλήλως διαμορφουμένων, αναγκαίων για τη λειτουργία τους, ρητώς απαγορευμένης της εκ μέρους του μισθωτή λειτουργίας καταστήματος οποιουδήποτε είδους ή αλλαγής της χρήσης του μισθίου. Επίσης απαγορεύεται σε αυτόν να προβεί σε οποιαδήποτε αυτόβουλη μετατροπή ή προσθήκη στη χρήση του μισθίου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο μισθωτής δεν δικαιούται : σε μείωση του μισθώματος από της κατακυρώσεως και στο εξής, σε συμψηφισμό με ανταπαίτησή του οποιασδήποτε φύσεως και σε επίσχεση του μισθώματος και του μισθίου χώρου, για τυχόν ανταπαιτήσεις του μισθωτού από οποιαδήποτε αιτία και αν πηγάζουν αυτές.

Ο μισθωτής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τυχόν υποδείξεις, οδηγίες και λοιπές εντολές διδόμενες από τις αστυνομικές αρχές και λοιπούς φορείς σχετιζόμενες με κάθε είδους αγώνα και τη λήψη μέτρων ασφαλείας για την ομαλή διεξαγωγή τους.

ΑΡΘΡΟ 3

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ο μίσθιος χώρος εκμισθώνεται με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. Γίνεται όμως σαφές ότι τα έξοδα κατανάλωσης ρεύματος και νερού, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον μισθωτή και θα προκύπτουν από την τοποθέτηση κατάλληλων μετρητών, της οποίας η δαπάνη θα βαρύνει τον μισθωτή.

Επίσης απαγορεύεται στον μισθωτή να προβεί σε οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, εγκατάσταση, προσθήκη, επιχωμάτωση του μισθίου χώρου ή άλλες παρεμβάσεις. Επιτρέπεται όμως η τοποθέτηση κλιματιστικών συστημάτων υπό την έγκριση των τεχνικών υπηρεσιών του Ο.Α.Κ.Α.

 1. Ο μίσθιος χώρος θα παραδοθεί από το Ο.Α.Κ.Α. στην κατάσταση που βρίσκεται, με τις εγκαταστάσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος, τις οποίες ο μισθωτής υποχρεούται να συντηρεί και να αποδώσει σε καλή κατάσταση κατά τη λήξη ή τη λύση της μισθώσεως. Ωσαύτως υποχρεούται σε αποζημίωση για οποιαδήποτε φθορά, καταστροφή ή απώλεια των υπ αυτού χρησιμοποιηθέντων εγκαταστάσεων, μη υποχρεωμένου του Ο.Α.Κ.Α. να προβεί σε ουδεμία επισκευή, διόρθωση ή βελτίωση αυτών, μηδέ των αναγκαίων δαπανών εξαιρουμένων, καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.

Ο μισθωτής υποχρεούται , αν ζητηθεί τούτο από το Ο.Α.Κ.Α. να αφαιρέσει με δαπάνες του το μέρος ή το όλον των γενομένων αλλαγών ή προσθηκών ( προσθήκη μετρητών κ.λ.π.) και να επαναφέρει το μίσθιο χώρο στην προ της μισθώσεως αυτού κατάσταση.

Ο μισθωτής υποχρεούται στην έγκριση από την τεχνική υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α. των όποιων αλλαγών στο χώρο και τις Η-Μ εγκαταστάσεις προτίθεται να κάνει. Σε κάθε περίπτωση αυτές πρέπει να είναι σύννομες. Ο μισθωτής πρέπει να εξασφαλίσει τις αντίστοιχες μελέτες ή υπεύθυνες δηλώσεις από τις κατάλληλες ειδικότητες μηχανικών, εφόσον αυτό απαιτείται από την νομοθεσία ή από την τεχνική υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α. Ιδιαίτερα οι όποιες παρεμβάσεις στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα πρέπει να γίνονται από εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο και να συνοδεύονται από ΥΔΕ όμοια με αυτή που παραδίδεται στην ΔΕΗ σύμφωνα με τον κανονισμό HD 384. Τέλος πρέπει να εξασφαλισθούν τα αναγκαία πιστοποιητικά για τη χρήση του χώρου πυροπροστασίας.

 1. Απαγορεύεται στο μισθωτή να αποθηκεύσει στο μίσθιο χώρο εύφλεκτες ή εκρηκτικές ύλες.
 2. Ο εκμισθωτής οφείλει να παραδώσει το μίσθιο χώρο στον μισθωτή στην κατάσταση που αυτός βρίσκεται, δεν έχει όμως υποχρέωση σε οποιαδήποτε δαπάνη αλλαγής ή διαρρύθμισης του μισθίου, δαπάνες οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή, μετά προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή γι αυτές.
 3. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την χρήση του μισθίου καθ όλη την μισθωτική διάρκεια αποκλειομένης της, καθ οιονδήποτε τρόπο, παραχώρησής τους σε άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Ο.Α.Κ.Α. Υποχρεούται επίσης να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια του σε καλή κατάσταση, προστατεύοντάς τα, από κάθε καταπάτηση, μέσω της άσκησης των προσηκουσών αγωγών, οι οποίες θα εκχωρηθούν με την μισθωτική σύμβαση ευθυνόμενος διαφορετικά σε αποζημίωση.
  1. Ο καθαρισμός των χώρων του μισθίου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των μισθωτή αλλά και υποχρέωσή του προς τον εκμισθωτή και τη δημόσια υγεία.
  2. Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας των υπό μίσθωση χώρων θα καθορισθούν σε συμφωνία με τον μισθωτή για το χρονικό διάστημα από 07:00-23:00. Σε μεγάλες εκδηλώσεις (αθλητικές και πολιτιστικές) μπορεί να ζητηθεί από το Ο.Α.Κ.Α. οι μισθωτές-χρήστες των εγκαταστάσεων να διακόψουν για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τη λειτουργία τους. Όταν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο, ο μισθωτής-χρήστης θα ενημερωθεί εγγράφως από τη Δ/νση του Ο.Α.Κ.Α.. Στη συνέχεια η Δ/νση Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Εκδηλώσεων θα ελέγχει για την τήρηση της προσωρινής παύσης λειτουργίας του μισθωτού-χρήστη και θα εισηγείται την αντίστοιχη μείωση του μηνιαίου μισθώματος.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα πέντε (5) έτη, αρχίζει δε από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης μισθώσεως και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία παρέλευσης του χρόνου μίσθωσης. Η μίσθωση θα μπορεί να παραταθεί, με τους αυτούς ή διαφορετικούς όρους, κατόπιν κοινής συμφωνίας των μερών , για άλλα τέσσερα (4) έτη, εφόσον οι συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου-μισθωτή θα έχουν εκπληρωθεί πλήρως.

 

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: α) Έλληνες πολίτες, β) Αλλοδαποί, γ) τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά που εδρεύουν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δ)Κοινοπραξίες, αποκλειομένων ρητά από τον διαγωνισμό προσώπων ή εταιρειών, που έχοντας υπάρξει μισθωτές σε άλλους χώρους δικαιοδοσίας του Ο.Α.Κ.Α. ή σε Στάδια και γυμναστήρια εποπτείας Υπουργείου Αθλητισμού και Γ.Γ.Α., δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις υποχρεώσεις τους ή βρίσκονται σε αντιδικία με τους εκμισθωτές τους.

Όλοι όσοι λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά συμμετοχής, συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα.

α) Οι Έλληνες πολίτες:

 1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και συγκεκριμένα γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου με το 5% του ετήσιου προϋπολογισμού της οικονομικής προσφοράς 2.750Χ 12=33.000,00€Χ5%=1650,00€ (χίλια εξακόσια πενήντα ευρώ) .

Κατά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης ο πλειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με τα μισθώματα τριών (3) μηνών. Η εγγύηση αυτή θα παραμείνει στα χέρια του εκμισθωτή, ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της μίσθωσης. Η εγγύηση αυτή δεν συμψηφίζεται ούτε με τα μισθώματα των τελευταίων μηνών θα αποδοθεί δε στον μισθωτή μετά τη λήξη της μισθώσεως και εφ όσον δεν ήθελε καταπέσει, ως ποινική ρήτρα υπέρ του Ο.Α.Κ.Α. σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης των όρων της μισθώσεως και αφού ελεγχθεί και παραδοθεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση.

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του συμμετέχοντος ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 2. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων δεν έχει καταδικασθεί για διάπραξη αδικημάτων περί την περιουσία ή αδικημάτων που προσιδιάζουν με την ασκούμενη επαγγελματική του δραστηριότητα.
 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής δικαστικής ή διοικητικής, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου προ του διαγωνισμού, από το οποίο να φαίνεται ότι ο συμμετέχων δεν τελεί υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
 4. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
 5. Πιστοποιητικό εγγραφής του στο οικείο Επιμελητήριο ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή, που έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από το διαγωνισμό.

 

 

β) Αλλοδαποί:

 1. Εγγύηση συμμετοχής ως ανωτέρω.
 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίον να προκύπτουν τα ανωτέρω για τους Έλληνες πολίτες αναφερόμενα.
 3. Το πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις του εδαφίου α. 4 του παρόντος άρθρου και
 4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στο μητρώο του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις.

γ) Τα Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

Τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 των παραγράφων α και β.

Οι εκπρόσωποι των Ν.Π. Θα προσκομίσουν όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό του Ν.Π. Τυχόν ΦΕΚ, με τις τυχόν τροποποιήσεις κ.λ.π.) ή άν εκπροσωπηθούν στο διαγωνισμό με τρίτο πρόσωπο, αυτό θα προσκομίσει σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο του νομίμου εκπροσώπου του Ν.Π. Για την αντιπροσώπευση των φυσικών προσώπων, που θα θελήσουν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, αρκεί απλή εξουσιοδότηση του εκπροσωπουμένου, θεωρημένης της υπογραφής του για το γνήσιο αυτής.

δ) Κοινοπραξίες:

Το συστατικό έγγραφο της Κοινοπραξίας και όλα τα ανωτέρω έγγραφα που αφορούν τα κοινοπρακτούντα μέλη , εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα.

Δε γίνονται δεκτοί:

α) Όποιοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1, του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007 , για κάποιο από τα αδικήματα του αγορανομικού κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης , της απάτης, της εκβίασης , της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας , της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

β) Όποιοι κατά το παρελθόν έχουν αντιδικήσει ή βρίσκονται σε αντιδικία με το Ο.Α.Κ.Α. με ανοιγείσα δίκη ή και χωρίς δίκη σχετικά με την εκτέλεση εν γένει συμβατικών υποχρεώσεων και τους έχει καταλογιστεί έγγραφη επισήμανση ή πρόστιμο εκ μέρους του Ο.Α.Κ.Α. για πλημμελή εκτέλεση συμβατικών τους υποχρεώσεων.

γ) Όποιοι μέχρι τη διενέργεια της παρούσης πρόσκλησης ενδιαφέροντος δεν έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει προς το Ο.Α.Κ.Α. οποιεσδήποτε άλλες οικονομικές τους υποχρεώσεις.

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλει την Προσφορά του μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη “ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α.” ο οποίος θα φέρει την σφραγίδα του υποψηφίου και θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους:

 1. Υποφάκελος με την ένδειξη “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” που θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσης .
 2. Υποφάκελος με την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου.

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή μερικές προσφορές. Ο διαγωνισμός θα γίνει σε δύο (2) στάδια (φάσεις):

α) Κατά την πρώτη φάση θα ελεγχθούν όλα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και η ανακοίνωση των δικαιουμένων της περαιτέρω συμμετοχής τους στο διαγωνισμό.

β) Κατά τη δεύτερη φάση θα αποσφραγισθούν ενώπιον των διαγωνιζομένων-δικαιουμένων περαιτέρω συμμετοχής στο διαγωνισμό, οι φάκελοι των οικονομικών τους προσφορών, των οποίων (οικονομικών προσφορών) φωτοαντίγραφο δικαιούνται να λάβουν οι συμμετέχοντες, μεταξύ τους.

Η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να ζητήσει από τον συμμετέχοντα-προσφέροντα επεξηγήσεις και διευκρινίσεις επί του περιεχομένου των προσφορών (οικονομικών, τεχνικών, συγγραφής υποχρεώσεων κ.λ.π.), αν διαπιστώσει ότι με βάση αυτές θα προχωρήσει σε περαιτέρω αξιολόγησή τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι παρασχεθησόμενες διευκρινίσεις δεν θα αποτελούν αντιπροσφορά.

ΑΡΘΡΟ 6

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΜΙΣΘΩΣΗ

1) Ο εκμισθωτής θα γνωστοποιήσει εγγράφως την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον πλειοδότη, καλώντας τον για την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης, εντός 15 εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση.

2) Εφόσον ο πλειοδότης υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού δεν προσέλθει για την υπογραφή της σχετική σύμβασης στην παραπάνω προθεσμία, ο εκμισθωτής θα τον κηρύξει έκπτωτο και η κατατεθειμένη εγγύηση συμμετοχής θα καταπέσει υπέρ του εκμισθωτή. Στην συνέχεια μπορεί να καταρτίσει μίσθωση, χωρίς διαγωνισμό, με τον αμέσως επόμενο πλειοδότη και η τυχόν διαφορά επί έλαττον του μισθώματος που θα προκύψει θα βαρύνει τον έκπτωτο πλειοδότη για όλη τη μισθωτική διάρκεια που ορίζεται στην παρούσα. Επιπλέον ο έκπτωτος πλειοδότης υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε άλλης ζημίας προξενουμένης στο Ο.Α.Κ.Α. από την αθέτηση της υποχρεώσεώς του.

3) Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται για την πραγματική κατάσταση του μισθίου και δεν υποχρεούται για οποιονδήποτε λόγο σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος.

4) Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση πληρωμής του μισθώματος, εάν δεν κάνει χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του εκμισθωτή. Δεν επιτρέπεται παρακράτηση ή συμψηφισμός ή επίσχεση του μισθώματος για τυχόν ανταπαιτήσεις του μισθωτού, από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν αυτές.

5) Όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η συμμετοχή οποιουδήποτε στο διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

6) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η μέλλουσα να υπογραφεί μισθωτική σύμβαση, της οποίας η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, δημιουργούν σε περίπτωση παράβασης, οποιουδήποτε όρου τους από τον μισθωτή κατά την κρίση του εκμισθωτή , λόγο λύσης της σύμβασης και υποχρέωση του μισθωτή για αποζημίωση.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

1. α) Δεν επιτρέπεται η υπεκμίσθωση του υπό ενοικίαση χώρου ή η παραχώρηση της χρήσεως σε τρίτο ή η σύσταση εταιρείας, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Ο.Α.Κ.Α. η οποία θα περιλαμβάνει (αν δοθεί) και τους τυχόν όρους και προϋποθέσεις χορήγησής της.

β) Δεν επιτρέπεται η σιωπηρά αναμίσθωση ή η παράταση της μισθώσεως.

Ο μισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Ο.Α.Κ.Α. ευθύς ως διαπιστωθεί ότι παραβαίνει οποιονδήποτε όρο της συμβάσεως, συνομολογουμένων όλων ουσιωδών.

 1. Ο μισθωτής, όταν κηρυχθεί έκπτωτος, υποχρεούται να αποχωρήσει από το μίσθιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση της εκπτώσεως, άλλως αποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, χωρίς να δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως.
 2. Η καθυστέρηση του μισθώματος καθώς και η παράβαση υπό του μισθωτού οποιουδήποτε όρου της συμβάσεως μισθώσεως συνεπάγεται:

α) Την κατάπτωση της εγγυήσεως υπέρ του Ο.Α.Κ.Α. λόγω ποινικής ρήτρας που καθίσταται αμέσως απαιτητή.

β)Τη λύση της συμβάσεως μισθώσεως και προ του συμφωνηθέντος χρόνου και τη βίαιη έξωση του μισθωτού κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής οφείλει να καταβάλει, λόγω ποινικής ρήτρας που συνομολογείται πρόσθετα και τα μη δεδουλευμένα μισθώματα ολοκλήρου του χρόνου της μισθώσεως, αδιαφόρως αν το Ο.Α.Κ.Α. χρησιμοποιήσει ή μη εφεξής το μίσθιο χώρο.

Στην περίπτωση αυτή το Ο.Α.Κ.Α. θα δικαιούται μονομερώς και κατά την απόλυτη ανέλεγκτη κρίση του, προ πάσης τυχόν δικαστικής του προσφυγής ή ενεργείας, να προβεί στη διακοπή λειτουργίας του μισθίου χώρου, χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσής του, μέχρις ότου εκδοθεί τελεσίδικη – εκτελεστή δικαστική απόφαση ή δ/γή αποβολής του από το μίσθιο χώρο. Η διακοπή λειτουργίας μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο μέσον, ακόμα δε και με διακοπή των παροχών ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ, έχοντας την προς τούτο ανεπιφύλαχτη συναίνεση του μισθωτού, που θα παρασχεθεί με την μισθωτική σύμβαση.

γ) Η καθυστέρηση μισθωμάτων συνεπάγεται επίσης και την υποχρέωση του μισθωτού να καταβάλει στο Ο.Α.Κ.Α. τόκους υπερημερίας επί των μη εμπροθέσμως καταβαλλομένων μισθωμάτων, από της καθυστερήσεως μέχρι της εξοφλήσεώς των.

δ) Εάν ο μισθωτής δεν αποχωρήσει από το μίσθιο χώρο κατά τη λήξη ή λύση της μισθώσεως, υποχρεούται στην καταβολή ποσού ευρώ ίσου προς το 1/8 του μηνιαίου μισθώματος, για κάθε ημέρα καθυστέρησης και μέχρι παράδοσης του μισθίου, λόγω ποινικής ρήτρας που συνομολογείται πρόσθετα, ως αναπόδεικτη περιουσιακή ζημία.

ΑΡΘΡΟ 7

Ο μισθωτής για την περίπτωση απουσίας του από την Αθήνα και εφ όσον δεν γνωστοποιείται στο Ο.Α.Κ.Α. εγγράφως η νέα του διεύθυνση, θα θεωρείται ότι διορίζει και αποκαθιστά δια του μισθωτηρίου συμβολαίου πληρεξούσιο του και αντίκλητό του Γραμματέα των εν Αθήναις Πρωτοδικών για κάθε κοινοποίηση που αφορά τη μίσθωση αυτή.

ΑΡΘΡΟ 8

Ο μισθωτής θα είναι ο μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για κάθε ατύχημα που θα συμβεί στο προσωπικό του ή σε κάθε τρίτο που οφείλεται σε υπαιτιότητά του ή των αντιπροσώπων, υπαλλήλων του ή σε άλλες παραλείψεις επιβαλλομένων μέτρων ασφαλείας ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία καθόσον μεταξύ του Ο.Α.Κ.Α. και του αναδόχου ή των οργάνων του, δεν υπάρχει σχέση προστήσεως. Εάν παρ όλα αυτά ήθελε αποδοθεί στο Ο.Α.Κ.Α. οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη από τις παραπάνω αιτίες, ο μισθωτής είναι υπεύθυνος έναντι του Ο.Α.Κ.Α. για κάθε εντεύθεν ζημία του και υποχρεωμένος προς αποζημίωση για την ζημία αυτή.

ΑΡΘΡΟ 9

Η μίσθωση υπόκειται στην διάταξη του άρθρου 35 παρ. 2 Ν.3342/2005 (μη εμπορική μίσθωση και μη προστατευομένη από Π.Δ. 34/1995).

Το Ο.Α.Κ.Α. επιφυλάσσεται να συμπεριλάβει, στην υπό κατάρτιση σύμβαση μισθώσεως και κάθε άλλο όρο διασφαλίζοντα το καλώς νοούμενο συμφέρον του και ιδία να συμπεριλάβει όρους περί παροχής προσθέτων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των όρων της συμβάσεως από τον μισθωτή, μη αποκλειομένης της παροχής εγγυήσεως τρίτου προσώπου φυσικού ή νομικού, παραιτουμένου του δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως ή εμπραγμάτου ασφαλείας.

Η τελική απόφαση περί συνάψεως ή μη της συμβάσεως απόκειται στην ανέλεγκτη κρίση του Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.Α. χωρίς οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης του συμμετέχοντος , πλειοδότη ή μη. Το Ο.Α.Κ.Α. επφυλάσσεται να κηρύξει το διαγωνισμό άγονο ή ασύμφορο, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιονδήποτε λόγο, του συμμετάσχοντος στο διαγωνισμό.

 

ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο.Α.Κ.Α.

«ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»