16PROC003947955 2016-03-04

Μαρούσι, 04-03-2016

Αρ. Πρωτ. 6/1223

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ «Ο.Α.Κ.Α. -ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

 

Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής , Λ. Κηφισίας 37 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ Ο.Α.Κ.Α. κ. Νίκo Κιάο,

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :

 1. Τα άρθρα 12-21 του ιδρυτικού Νόμου 1646/86, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους ν. 2432/1996, 3263/2004, 3342/2005 και 4049/2012.
 2. Την ΚΥΑ 998/88 « Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Ο.Α.Κ.Α.- Σπύρος Λούης (ΦΕΚ Β 37/28.1.1988).
 3. Του Ν. 2286/95 « Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19 Α΄1-2-1995).
 4. Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ247/τ.Α΄/7-11-1995) « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 τ. Α΄/30-9-2010) περί Δικαστικής προστασίας, κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007(L335), εφόσον ο προϋπολογισμός ξεπερνά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το κοινοτικό όριο.
 6. Του Ν. 3310/2005(Α΄30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή και καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.3414/2005(α΄279).
 7. Του ΠΔ 118/07«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ150 τ. Α /10-7-2007) όπως αναλογικά εν προκειμένω δύναται να ισχύουν.
 8. Του ΠΔ 60/2007(ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) με θέμα « Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
 9. Του ΠΔ 151/1998( ΦΕΚ 116/τ. Α /1998) « Διαδικασία ελέγχου εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των δαπανών του δημοσίου».
 10. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/τ.Α/13-7-2010) « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο « Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» καθώς και η τροποποίηση αυτού με το άρθρο 23 του Ν.4210/13(ΦΕΚ 254Α/21-11-2013).
 11. Του ΠΔ 113/2010( ΦΕΚ 194/τ. Α/22-11-2010 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 12. Την υπ΄αριθμ.35130/739/2010( ΦΕΚ 1291/τ.Β/11-8-2010) Υπουργική Απόφαση « Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ.1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση έργων».
 13. Του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ. Α/15-9-2011) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ.1 του Ν.4038/2012( ΦΕΚ14/τ.Α/2012) « Επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».
 14. Του Ν.4205/2013 (ΦΕΚ242/Α/6-11-2013) « Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων και άλλες διατάξεις», (αριθμ. 9παρ. 4β).
 15. Του Ν.4281/8-8-2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα Στήριξης και Ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
 16. 16. Την προέγκριση του πρωτογενούς αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Η-Μ Εγκαταστάσεων με αριθμό 44/4090, στην 17η /09-12-2015 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.Α. και την έγκρισή του με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 16REQ003777717

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου συντήρησης SCADA για τον έλεγχο του δικτύου μέσης τάσης του Ο.Α.Κ.Α., συνολικού προϋπολογισμού, ύψους 15.000,00€, πλέον ΦΠΑ, για ένα έτος.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ/νσης Οικονομικού του Ο.Α.Κ.Α., οδός Λ. Κηφισίας, αριθ. 37 ενώπιον ειδικής επιτροπής Διενέργειας, με σφραγισμένες προσφορές, στις 22 Μαρτίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30.

Η υποβολή των φακέλων των προσφορών θα γίνεται καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α, μέχρι και τις 21 Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.

Προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές, δεν θα πρωτοκολλούνται και θα παραδίδονται-επιστρέφονται παρ’ αυτά στον προσκομίζοντα, ως εκπρόθεσμες.

Το Ο.Α.Κ.Α. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει κατά την κρίση του και ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, προσφορά υποψηφίου που αποδεικνύεται αναξιόπιστη.

Το Ο.Α.Κ.Α. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, σε οποιοδήποτε στάδιο προσφορά που κρίνεται οικονομικά ασύμφορη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη Διακήρυξη ηλεκτρονικά (www.oaka.com.gr).Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών, στο τηλέφωνο 210-6834569.

 

ΝΙΚΟΣ ΚΙΑΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο.Α.Κ.Α

«ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :

α)φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί

β)ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7, του ΠΔ118/07

γ)κοινοπραξίες προμηθευτών

2.2. Προσόντα και Δικαιολογητικά

 

 1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ.1 του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού.
 2. Πιστοποιητικό έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει , ότι δεν τελούν υπό πτώχευση , εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού . Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού.
 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού
 4. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά όλους τους απασχολούμενους στην υποψήφια προμηθεύτρια εταιρεία (ΙΚΑ κ.λ.π.) αλλά και όλους όσους είναι ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικό οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης ως εργοδότες ή ανεξάρτητοι επαγγελματίες (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Ε.Β.Ε. κ.λ.π.), από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού.
 5. Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η ιδιότητα του μέλους πρέπει να έχει αποκτηθεί τουλάχιστον ένα (1) χρόνο πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού.
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις την συντήρηση των οποίων πρόκειται να αναλάβουν και ότι έχουν λάβει γνώση των ιδιαιτεροτήτων και των προβλημάτων του συστήματος ή των συστημάτων για το οποίο καταθέτουν προσφορά, καθώς και των όρων που διέπουν τον διαγωνισμό και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄.
 7. Yπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα άτομα που πρόκειται να απασχοληθούν στο έργο θα είναι ασφαλισμένα στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς.
 8. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τους όρους της παρούσης.

 

Προσφορές χωρίς την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών (1 έως 8) απορρίπτονται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές όσων μετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α. την ημέρα και ώρα που αναφέρει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται σφραγισμένες μέσα σε φάκελο.

 

2. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν μέχρι την προθεσμία που ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο.

 

3. Ο φάκελος ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχει χωριστεί σε δύο μέρη (με κατάλληλες ενδείξεις):

 

α) Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (από 1 έως 8, της παραγράφου 2.2 ), με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ » και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και θα εσωκλείονται εντός χωριστού φακέλου.

 

β) Το δεύτερο μέρος θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα εσωκλείονται εντός χωριστού φακέλου.

 

 

 

 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προμηθευτές για ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (180) ημέρες, από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Διοικητικές ενστάσεις και προσφυγές μπορούν να υποβληθούν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ 118/2007. Κατά της αποφάσεως της επιτροπής που κρίνει επί ενστάσεων δε χωρεί προσφυγή ή ένδικο μέσο σε άλλο όργανο.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για την ετήσια συντήρηση του συστήματος SCADA θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε είκοσι εργάσιμες (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, προσκομίζοντας απαραίτητα και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης, ύψους 5% επί του προϋπολογιζόμενου ποσού χωρίς ΦΠΑ.

2. Ο Ανάδοχος που δε θα προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση και από το δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Ο.Α.Κ.Α., ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού και θα προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης με τον αμέσως επόμενο συμμετέχοντα που κατέθεσε τη συμφερότερη προσφορά.

3.Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας τους οποίους κρίνει ανελέγκτως η αρμόδια επιτροπή του Ο.Α.Κ.Α.

4.Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος υποχρεωτικά από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν συμμορφώνεται προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και θα του επιβληθούν με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.Α. αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις:

 • Ανάθεση της συντήρησης σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό, είτε με διενέργεια νέου διαγωνισμού, είτε με απευθείας ανάθεση.
 • Προσωρινός αποκλεισμός ή οριστικός του αναδόχου από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/95.
 • Οτιδήποτε άλλο προβλέπεται στα άρθρα 32, 33 και 34 του Π.Δ. 118/07 .
 • Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.

 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα έτος με δυνατότητα μονομερούς παράτασης από το Ο.Α.Κ.Α. για έξι επιπλέον μήνες, με τους ίδιους οικονομικούς και τεχνικούς όρους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ SCADA

 

1. Σκοπός

 

Η παρούσα σύμβαση αφορά στη συντήρηση του συστήματος SCADA για τον έλεγχο του δικτύου Μέσης Τάσης του Ο.Α.Κ.Α.

 

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει αναλυτικά τα παρακάτω:

1.1.Απομακρυσμένη Υποστήριξη

1.2.Έκτακτη Τεχνική Υποστήριξη με επί τόπου επίσκεψη

1.3.Προγραμματισμένη συντήρησης του συστήματος.

 

1.1 Απομακρυσμένη Υποστήριξη

 

Περιγραφή

Αφορά την απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς του αναδόχου μέσω σύνδεσης Internet (Remote Diagnosis System) ή/και τηλεφωνικά. Παρέχεται εντός εργασίμων ημερών και ωρών και περιλαμβάνει:

 

 • Υποστήριξη σε διάγνωση σφαλμάτων, ανίχνευση και αποκατάσταση ανωμαλιών λειτουργίας.
 • Τεχνική πληροφόρηση και διευκρινήσεις

 

Επιτυγχάνεται με σύνδεση του Συστήματος SCADA στο δίκτυο τεχνικής υποστήριξης του αναδόχου, μέσω κατάλληλης υποδομής ασφαλούς σύνδεσης και του αναγκαίου εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένης των αδειών χρήσης για το λογισμικό σύνδεσης που είναι απαραίτητο για την σύνδεση αυτή). Με τον τρόπο αυτό, θα είναι δυνατή η παροχή απομακρυσμένης τεχνικής υποστήριξης μέσω ασφαλούς σύνδεσης στο Internet, από εξειδικευμένους τεχνικούς. Η σύνδεση θα επιτυγχάνεται μόνο με πρωτοβουλία του Ο.Α.Κ.Α., το οποίο πρέπει να έχει και τον πλήρη έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύνδεσης αυτής.

 

Στο πάγιο τίμημα περιλαμβάνονται είκοσι (20) ώρες απομακρυσμένης τεχνικής υποστήριξης.

 

Χρόνος απόκρισης

Ο χρόνος απόκρισης θα είναι το αργότερο μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από κλήση σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

1.2 Έκτακτη Τεχνική Υποστήριξη με επί τόπου επίσκεψη

 

Περιγραφή

Παρουσία τεχνικού του αναδόχου επί τόπου στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α. για παροχή τεχνικής υποστήριξης για το Σύστημα SCADA, με σκοπό την επί τόπου διακρίβωση βλάβης και την , υπό προϋποθέσεις, επίλυσή της. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται για την περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επίλυση του προβλήματος μέσω των υπηρεσιών της Απομακρυσμένης Υποστήριξης (βλ. παρ. 1.1) εντός εύλογου χρόνου.

 

Στο πάγιο τίμημα περιλαμβάνονται σαράντα (40) ώρες επί τόπου επίσκεψης.

Χρόνος απόκρισης

Ο χρόνος απόκρισης θα είναι το αργότερο εντός 2 εργασίμων ημερών κατόπιν έγγραφου αιτήματος.

1.3 Προγραμματισμένη συντήρηση του συστήματος.

Περιγραφή

Οι Υπηρεσίες Προγραμματισμένης Συντήρησης του συστήματος SCADA αφορούν σε εργασίες όπως οι παρακάτω:

 Έλεγχος Εξοπλισμού Hardware (Σταθμοί Εργασίας, Ρελέ προστασίας, Επικοινωνίες).

 Οπτικός έλεγχος των Σταθμών Εργασίας, και του εξοπλισμού δικτύων επικοινωνίας του Συστήματος.

 Οπτικός έλεγχος των Ρελέ προστασίας τύπου REF.

 Έλεγχος των περιβαλλοντικών συνθηκών λειτουργίας.

 Έλεγχος λειτουργίας του Συστήματος.

 Έλεγχος λειτουργίας των επικοινωνιών.

 Έλεγχος λειτουργίας Εξοπλισμού ΙΤ. Έλεγχος σκληρών δίσκων και υπολογιστών.

 Έλεγχος λειτουργίας του SCADA και της επικοινωνίας του με τους Ηλεκτρονόμους Προστασίας των Υ/Σ.

 Τροποποίηση ή/και επεκτάσεις λογισμικού.

 Εκπαίδευση

Χρόνος πραγματοποίησης επισκέψεων.

Οι υπηρεσίες θα πραγματοποιούνται σε χρόνο που είναι από κοινού συμφωνημένος, τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες πριν την επιθυμητή ημερομηνία της επίσκεψης .

Στο πάγιο τίμημα περιλαμβάνονται 4 επισκέψεις (1ο , 4ο, 7ο, 10ο μήνα της ετήσιας περιόδου συντήρησης).

 

1.4 Γενικές παρατηρήσεις στις εργασίες συντήρησης.

 

Δεν περιλαμβάνεται η επισκευή του hardware. Αν υπάρχει βλάβη στο hardware τότε η επισκευή ή αντικατάσταση του με νέο θα αποτελεί αντικείμενο προσφοράς.

 

 

 

ΝΙΚΟΣ ΚΙΑΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο.Α.Κ.Α

«ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»