ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

14PROC001989933 2014-04-14

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Προμήθεια κολυμβητικών φελλών σύμφωνα με την με αρ.354/9321 εισήγηση του Κολυμβητηρίου (έως 22/04/14)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την προμήθεια 1.200 τεμ. κόκκινων φελλών (κουλουράκια) κολυμβητικών διαδρομών διαμ.7,5 εκ. από σκληρό PVC για τις ανάγκες του Κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 22/04/14 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 353/9321.

Τα υλικά είναι παραδοτέα στο ΟΑΚΑ σε περίπτωση χρέωσης μεταφορικών θα πρέπει να αναγράφονται στην οικονομική προσφορά.

Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.

Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών