ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού                                                       Ανάρτητεο στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Ανάρτητεο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κων/να Παπαγιαννίδου                                   Μαρούσι, 19/06/2018

ΤΗΛ: 210-6834569                                                                  Αρ. Πρωτ.: 6/3994

 

 

Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους,

 

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. « ΣΠΥΡΟΣ   ΛΟΥΗΣ »

(CPV: 24000000-4)

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

     Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία OΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», προκηρύσσει  συνοπτικό  μειοδοτικό διαγωνισμό, για την Προμήθεια-Μεταφορά Χημικών-Εξυγίανσης του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών του Ο.Α.Κ.Α. « ΣΠΥΡΟΣ   ΛΟΥΗΣ » με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση την τιμή, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 59.860,00€  πλέον ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος.

    Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Διεύθυνσης Οικονομικού του Ο.Α.Κ.Α., οδός Λ. Κηφισίας, αρ. 37, ενώπιον της επιτροπής Προμηθειών, με κλειστές σφραγισμένες προσφορές,  στις 03 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.         

    Η υποβολή των φακέλων των προσφορών θα γίνεται καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α μέχρι και τις 02 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30:00. Προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές, δεν θα πρωτοκολλούνται και θα παραδίδονται-επιστρέφονται, ως εκπρόθεσμες.

    Ελεύθερη πρόσβαση στη Διακήρυξη θα παρέχεται στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Κ.Α (www.oaka.com.gr). Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών, στο τηλέφωνο 210-6834569.

 

Ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής

ΟΑΚΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

 ΟΑΚΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΥΡΗΣ
   

Πατήστε εδώΤΕΥΔ ΧΗΜΙΚΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 2018 (17342) PROC_DIAK_17342_merged