ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού                                                      Ανάρτητεο στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Ανάρτητεο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννιδου Κων/να                                   Μαρούσι, 21 Ιουνίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                       Αριθμ.Πρωτ.: 6/4043

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

                                                                                                                       

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΓΙΑ   ΤΗΝ    ΕΠΙΛΟΓΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ    Ο.Α.Κ.Α.    «  ΣΠΥΡΟΣ   ΛΟΥΗΣ  »,

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία OΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Α.Κ.Α.) «Σπύρος Λούης», προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου, για τη συντήρηση ανελκυστήρων προσώπων-εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ», για δύο (2) έτη, ετήσιου προϋπολογισμού 45.000,00€, πλέον ΦΠΑ. Το κριτήριο επιλογής είναι της πλέον συμφέρουσας προσφοράς.

    Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Διεύθυνσης Οικονομικού του Ο.Α.Κ.Α., οδός Λ. Κηφισίας, αρ. 37, ενώπιον της επιτροπής Προμηθειών, με κλειστές σφραγισμένες προσφορές,  στις 05/ 07 / 2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00.         

    Η υποβολή των φακέλων των προσφορών θα γίνεται καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α μέχρι και τις 04 / 07 / 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30:00. Προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές, δεν θα πρωτοκολλούνται και θα παραδίδονται-επιστρέφονται, ως εκπρόθεσμες.

    Ελεύθερη πρόσβαση στη Διακήρυξη θα παρέχεται στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Κ.Α (www.oaka.com.gr). Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών, στο τηλέφωνο 210-6834569.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

 

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΥΡΗΣ

Ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής

Ο.Α.Κ.Α «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ

 

 

 

 

 

βελεντζασ βασιλειοσ

Πατήστε εδώΤΕΥΔ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 2018 (7245) PROC_DIAK_7245_merged