Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τον Kαθαρισμό του Ο.Α.Κ.Α..

O διαγωνισμός θα γίνει στις 16/11/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11πμ στην Αίθουσα Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.Α. “ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ” Κηφισίας 37, Μαρούσι, ενώπιον επιτροπής, με σφραγισμένες προσφορές. Οι φάκελοι των προσφορών θα κατατίθενται έως τις 10πμ, ενώ προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται. Η υποβολή των προσφορών θα γίνεται καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης του Ο.Α.Κ.Α..

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη Διακήρυξη από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Ο.Α.Κ.Α..

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών τηλ.: 210 6834569.