ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                           Μαρούσι, 18.10.2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. Σιώκη                                                              Αριθμ.Πρωτ.: 710/3370

                                                                                                                 21PROC009377815

                                                   

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                      

 

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και αντικατάσταση υαλοπινάκων σε διάφορους χώρους του Ο.Α.Κ.Α. , σύμφωνα με την με αρ. 710/3370 εισήγηση και το από 18.10.2021 email του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 22/10/2021), προϋπολογισμού 13.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την  προμήθεια και αντικατάσταση υαλοπινάκων σε διάφορους χώρους του Ο.Α.Κ.Α. (Κολυμβητήριο – Ποδηλατοδρόμιο).

 

Συγκεκριμένα οι εργασίες θα έχουν ως εξής:

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α.

 

Η παρούσα περιγραφή αφορά την προμήθεια και την αντικατάσταση των  σπασμένων υαλοπινάκων σε  χώρους του Ολυμπιακού Σταδίου.

Οι υαλοπίνακες είναι διαφόρων τύπων και διαστάσεων,  σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.

Η ακριβής επιμέτρηση των διαστάσεων   θα γίνει από τον Aνάδοχο.

Ο τύπος του κάθε νέου υαλοπίνακα θα είναι ίδιος με τον υφιστάμενο που θα αντικατασταθεί.

Ο προμηθευτής εγγυάται ότι όλοι οι υαλοπίνακες  θα είναι από υλικά αρίστης ποιότητας, χωρίς ελαττώματα και πιστοποιημένοι κατά CE.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:

 • Η προμήθεια και η μεταφορά των υαλοπινάκων.
 • Η απομάκρυνση των σπασμένων υαλοπινάκων και μεταφορά τους σε χώρο που επιτρέπεται η απόρριψη τους.
 • Η επιμέτρηση των ακριβών διαστάσεων των προς αντικατάσταση υαλοπινάκων.
 • Η έντεχνη και ασφαλής τοποθέτηση αυτών στα υπάρχοντα κουφώματα (αποσυναρμολόγηση και επανατοποθέτηση των κουφωμάτων, τοποθέτηση ειδικών ελαστικών παρεμβυσμάτων για την πλήρη στεγάνωση κτλ).
 • Τα απαιτούμενα για την τοποθέτηση  υλικά και μικροϋλικά, την  σκαλωσιά όπου απαιτείται λόγω ύψους, καθώς και το απαιτούμενο προσωπικό.

Πίνακας  υαλοπινάκων /  προσφοράς

Α/Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΥΠΟΣ   ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)

(περίπου)

ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 1.  
ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ

 

Θερμικά ενισχυμένοι υαλοπίνακες,  SECURIT

με διπλό τζάμι πάχους 12mm το καθένα.

(12+15+12)

 

Βρίσκονται περιμετρικά στο περιστύλιο της εγκατάστασης

200Χ320

Απαιτείται χρήση σκαλωσιάς λόγω ύψους

1  
 1.  
160Χ380

Απαιτείται χρήση σκαλωσιάς λόγω ύψους

1  
 1.  
260Χ200 1  
 1.  
360Χ200 1  
 1.  
210Χ200 1  
 1.  
SECURIT

ασφαλείας Triplex,

  πάχους  6+6 mm

Βρίσκονται  στον επάνω διάδρομο της τηλεοπτικής κάλυψης εσωτερικά της εγκατάστασης.

 

160Χ80 2  
 1.  
145Χ80 1  
 1.  
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ SECURIT, πάχους 10 mm

Σε εσωτερικές πόρτες

60X90 2+2  
 1.  
Ασφαλείας Triplex 4+4 mm διάφανο

βρίσκονται περιμετρικά του διαδρόμου στο 2ο διάζωμα

125Χ65 2  
 1.  
190Χ65 4  
 1.  
ΜΠΑΣΚΕΤ Είσοδος φυσούνας 95Χ60 2  
 1.  
                          ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

 • Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.
 • Σημειώνεται ότι  τυχόν ελαττώματα που θα διαπιστωθούν σε κάποιο τμήμα του έργου, το τμήμα αυτό θα απορρίπτεται και ο Ανάδοχος θα υποχρεώνεται µε δικές του δαπάνες στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες.
 • Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας    σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

 

Κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο Ο.Α.Κ.Α. (κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2106834773),  προκειμένου να λάβουν γνώση της  υφιστάμενης  κατάστασης  και να τους υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία τα σημεία που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες.

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 22/10/2021 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 25/10/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 710/3370.

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ