ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                           9Ξ2Φ469Η3Π-9ΙΞΑ: 61Σ6469Η3Π-ΛΨΨ

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                      Ανάρτητεο στο site OAKA Ω5Ν469Η3Π-1ΗΚ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                     Μαρούσι, 22 Οκτωβρίου 2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Αριθμ. Πρωτ. :  759/4976.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                           ΑΔΑΜ: 221PROC0094124588599189

 

 

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Παροχή Υπηρεσιών Έκτακτου Καθαρισμού του Περιβάλλοντα χώρου του ΟΑΚΑ λόγω των φερτών Υλικών από την θεομηνία ‘’Μπάλλος’’, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 10.000,00 πλέον ΦΠΑ

 

 

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει τo έργο με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού του Περιβάλλοντα χώρου του Ο.Α.Κ.Α.» σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ.20REQ007538630 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 25/7132/22.10.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΓ59469Η3Π-ΚΒΘ).

 

Αντικείμενο Έργου:

Ο καθαρισμός εσωτερικά με αποφρακτικό όλων των καναλιών ομβρίων (σχαρών) του Περιβάλλοντος Χώρου του ΟΑΚΑ και όλες οι λοιπές αναγκαίες πρόσθετες παρεμβάσεις (μεταφορά μπάζων κλπ) που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση των ως άνω εργασιών και δεν μπορούν επακριβώς να περιγραφούν  από πρίν.

Η περιοχή των εργασιών εκτείνεται εντός της περίφραξης, του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών και συγκεκριμένα στον περιβάλλοντα χώρο του.

Θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

  • Καθαρισμός καναλιών όμβριων (σχάρες  2.000μ. περίπου)

Απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση  αποφρακτικού μηχανήματος

 

Χρονοδιάγραμμα:

Το Έργο πρόκειται να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης.

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ητοι 12.400,00 με ΦΠΑ)

 

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Οργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 27.10.2021 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (29.10.2021 ώρα 10:00, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 759/4976.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Περιεχόμενο προσφοράς

Κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού:

  1. Συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς.
  2. Ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, όπου θα δηλώνεται ότι:
  3. δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
  4. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη,

iii. για την εκτέλεση των εργασιών θα χρησιμοποιηθεί απαραιτήτως αποφρακτικό μηχάνημα

 

Πληροφορίες:                                                                           

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι των Εργασιών καθώς και ενδεχόμενη επίδειξη των χώρων αρμόδιοι είναι η κα Β. Περάκη τηλ. 210.68.68.089 και 210.68.68.096 ή ο κ. Κ. Πεζούλας 210.68.34.520

 

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Νικολαος καστορασ