ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Ανάρτητεο στο Διαδίκτυο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                   Μαρούσι, 1 Δεκεμβριου 20 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                        Αριθμ.Πρωτ.: 667/1206.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για την Προμήθεια Σύνθετου Λιπάσματος,  σύμφωνα με την με αρ. 667/1206 εισήγηση του τμήματος Πρασίνου. ( ημερομηνία υποβολής εως 27.11.2020)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια Λιπάσματος,   σύμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές Απαιτήσεις:

 

  • Επτακόσια (700)Kg Σύνθετο Κοκκώδες Λίπασμα 12-12-17.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών έως την 7/12/2020 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 08/12/2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 667/1206.

Πληροφορίες : κος Κων. Πεζούλας τηλ. 210 6834520

 

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ