ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 1 Δεκεμβρίου 2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 653/16371.

                                                    

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Υλικών  για το εργαστήριο Doping του ΕΚΑΕ(εισηγ,16371 ημερομηνία υποβολης 07.12.2020)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται  ως αντιδραστήρια  στο εργαστήριο του Βιοχημείας του ΕΚΑΕ :

  • 1κουτί ISE PACK MEDICON(cod. 2469-4000)
  • 1 κουτγ-GT MEDICON (cod. 1419-0100)
  • 1 κουτ.  FER  MEDICON (cod. 1419-0273)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την Τελευταία Ημέρα Υποβολής των Προσφορών (μεταξύ 10.00-13.00). Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 653/16371. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του .4172/2013 και ν.4013/201.

Πληροφορίες κ. Γ. Νεδέλκος  τηλ. 210-6841581.

 

 

    

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παπαγιαννίδου Κων/να