ΑΔΑ: 20PROC007664616

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Ανάρτητεο στο Διαδίκτυο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                   Μαρούσι, 17 Νοεμβριου 20

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                       Αριθμ.Πρωτ.: 605/16346.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για την Διαμόρφωση και Κλαδέματα παρτεριών,  σύμφωνα με την με αρ. 605/16346 εισήγηση του τμήματος Πρασίνου. ( ημερομηνία υποβολής εως 27.11.2020)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την Διαμόρφωση και Κλαδέματα,   σύμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές Απαιτήσεις:

 

  • Διαμόρφωση, Κλαδέματα, Αποψιλώσεις, Καλλωπισμός παρτεριών περιξ του Ποδηλατοδρομίου, με πολτοποίηση φυτικών τπολειμμάτων σε εκταση 5στρεμ. Περίπου
  • Κλάδεμα Ευκαλυπτων με χρήση καλαθοφόρου Μηχανήματος.

 

Απαιτείται η επι τόπου εκτίμηση του έργου από τους ενδιαφερόμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών έως την 27/11/2020 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 30/11/2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 604/16346.

Πληροφορίες : κος Κων. Πεζούλας τηλ. 210 6834520

 

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ