ΑΔΑ: 20PROC007664493

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Ανάρτητεο στο Διαδίκτυο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                   Μαρούσι, 17 Νοεμβριου 20 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                        Αριθμ.Πρωτ.: 604/1204.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για την Προμήθεια και Φύτευση Δένδρων,  σύμφωνα με την με αρ. 604/1204 εισήγηση του τμήματος Πρασίνου. ( ημερομηνία υποβολής εως 27.11.2020)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια και Φύτευση Δένδρων, Κηπευτικού χώματος και αποκομιδής μπάζων,   σύμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές Απαιτήσεις:

 

  • Πενήντα Πλάτανοι σε μπάλα 30lt και διάμετρο κορμού 10-12cm.
  • Διάνοιξη λάκκων διαμέτρου 60cm και βάθους 60cm με μηχάνημα του προμηθευτή.
  • Αποκομιδή υπολειμμάτων 10mμε μηχανήματα του προμηθευτή
  • Προμήθεια και τοποθέτηση κηπευτικού Χώματος 10m3

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών έως την 27/11/2020 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 30/11/2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 604/1204.

Πληροφορίες : κος Κων. Πεζούλας τηλ. 210 6834520

 

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ