ΑΔΑ: ΩΦΔΣ469Η3Π-Μ7Λ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                     Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 98 /16464.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                           

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                           20PROC006941414

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για Εργασίες στο χωρο στάθμευσης της είσοδου (Πύλη Δ’) και στο Κολυμβητηριο του ΟΑΚΑ  (εισηγ,16464 ημερομηνία υποβολης εως 10.07.2020)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την υποβολή Οικονομικών Προσφορών για Εργασίες στο χωρο στάθμευσης της είσοδου (Πύλη Δ’) και στο Κολυμβητηριο του ΟΑΚΑ  :

 • Ανοιγμα και διαμόρφωση στην περίφραξη  του Ρ6 για άμεση πρόσβαση στο Parking από την Πύλη Δ.
 • Κατασκευή νησίδας και διαγράμμιση θέσεων στάθμευσης στο χωρο μετά την Πύλη Δ
 • Διαγράμμιση του Parking P6a στο Κολυμβητηριο.
 • Τοποθέτηση κολωνακίων οριοθέτησης σε διάφορα σημεία.

 σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές και τις Τεχνικές απαιτήσεις:

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 16464

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ PARKING ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ Δ΄

 

       Το έργο προβλέπει την διαμόρφωση του parking  στην είσοδο της πύλης Δ΄ του Ολυμπιακού Σταδίου  για την απρόσκοπτη  κυκλοφορία  και στάθμευση των οχημάτων και περιλαμβάνει  τις παρακάτω εργασίες:

 1. Διάνοιξη εισόδου προς το parking  Ρ6  (τμήμα  Α,Β,Γ,Δ του σκαριφήματος) με  ασφαλτόστρωση σε επιφάνεια περίπου 130 m2 .

Στο τμήμα αυτό θα γίνει απότμηση του υφιστάμενου πεζοδρομίου, αποξήλωση τμήματος της περίφραξης του parking  και  καθαίρεση του στηθαίου στη θέση του ανοίγματος.

Αρχικά θα γίνει γενική εκσκαφή εδαφικού υλικού σε όλη την επιφάνεια που πρόκειται να ασφαλτοστρωθεί  σε βάθος περίπου 30 cm  και θα ακολουθήσουν οι παρακάτω εργασίες  ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

 • Συμπύκνωση του πυθμένα, κατασκευή στρώσεων υπόβασης με θραυστό αμμοχάλικο μέσου πάχους 0,15 m, και  βάσης  με  θραυστό  υλικό λατομείου πάχους 0,10 m,  συμπύκνωση αυτών με το κατάλληλο μηχάνημα.
 • Ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη  και τέλος διάστρωση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m για δημιουργία ενιαίου επιπέδου ασφάλτου με την υφιστάμενη.
 1. Χάραξη  περίπου 120 νέων θέσεων στάθμευσης οχημάτων και διαγράμμιση του περιγράμματος αυτών πλάτους  0,10m,  με λευκό ακρυλικό  χρώμα ειδικό για διαγραμμίσεις πιστοποιημένου εργοστασίου σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, με  ισχυρή πρόσφυση και αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

Ειδική  γραμμογράφηση  επιφάνειας αποκλεισμού στάθμευσης, αποτελούμενη από τεθλασμένη    διαγράμμιση  (ζιγκ-ζαγκ) κίτρινου χρώματος,  συνολικής επιφάνειας περίπου  20 m2

Πριν από τη διαγράμμιση του οδοστρώματος θα πρέπει να έχει προηγηθεί σχολαστικός καθαρισμός  αυτού,  ώστε η προς διαγράμμιση επιφάνεια να είναι απόλυτα καθαρή από ξένα και χαλαρά υλικά.

Τα χρώματα διαγράμμισης που θα χρησιμοποιηθούν θα αναφέρονται ρητά στην προσφορά, θα είναι αρίστης ποιότητας και θα συνοδεύονται  από πιστοποιητικά ποιότητας παραγωγής  και  ελέγχου καταλληλότητας. 

Επισημαίνεται  ότι  είναι ευθύνη του Αναδόχου να  εφαρμόσει όλες τις απαραίτητες εργοστασιακές  προδιαγραφές χρήσης των παραπάνω υλικών.

 1. Κατακόρυφη  και  οριζόντια σήμανση κατεύθυνσης  πορείας   εισόδου / εξόδου  προς και από τους χώρους στάθμευσης.
 2. Τοποθέτηση  ενισχυμένων  εύκαμπτων πλαστικών οριοδεικτών (κολωνακίων) ύψους 75 εκ που θα  οριοθετήσουν το οδόστρωμα ανά  κατεύθυνση και  θα  αποτρέψουν διπλοσταθμεύσεις  εξασφαλίζοντας  την ελεύθερη ροή των οχημάτων.

      ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Για την ταχεία και ασφαλή ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών και τον περιορισμό της όχλησης, θα απαιτηθεί η εκτέλεση αυτών να γίνει  εκτός  ωρών λειτουργίας  της  εγκατάστασης  και κατόπιν συνεννόησης  με τις Υπηρεσίες του ΟΑΚΑ, ώστε να εκδοθούν οι  απαιτούμενες άδειες εισόδου.
 2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των ατυχημάτων.
 3. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου.
 4. Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την  ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
 5. Ο κάθε  ενδιαφερόμενος  υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση  του Ν.1599/1986  ότι:

“Διαθέτει  την απαραίτητη τεχνογνωσία  και  εμπειρία σε συναφείς δραστηριότητες για την διεκπεραίωση των εργασιών  που  αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή, τον  κατάλληλο εξοπλισμό και το ανάλογο τεχνικό προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και ικανότητα.

Έλαβε  πλήρη  γνώση των συνθηκών εκτέλεσης  των εργασιών και γενικά όλων των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται για την υλοποίηση  του έργου”.

 1. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο που θα γίνουν οι εργασίες  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.
 2. Η  κατ΄αποκοπή  οικονομική προσφορά  θα περιλαμβάνει όλες  τις δαπάνες για την εκτέλεση  των εργασιών που  αναφέρονται στην παρούσα τεχνική έκθεση  αλλά και όσων άλλων απαιτούνται έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά, για την πλήρη και έντεχνη περαίωση  του έργου.

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 10.07.2020. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (13.07.2020 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης  98 /16464.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

      

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ