ΑΔΑ: ΨΗΨΤ469Η3Π-8ΣΜ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                     Ανάρτητεο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 27 Μαιου 2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 175 /16664.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                            20PROC006774134

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για Εργασίες Επαναχρωματισμού εξωτερικών επιφανειών, επιχρισμάτων και σιδηρών επιφανειών στον περιβάλλοντα χωρο του ΟΑΚΑ  (εισηγ,16664 ημερομηνία υποβολης εως 09.06.2020)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την υποβολή Οικονομικών Προσφορών για τις:

Εργασίες Επαναχρωματισμού εξωτερικών επιφανειών, επιχρισμάτων και σιδηρών επιφανειών (1000 τμ.)  στον περιβάλλοντα χωρο του ΟΑΚΑ,  συμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές και τις Τεχνικές απαιτήσεις:

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ακρυλικό χρώµα  για χρωματισμούς εξωτερικών επιφανειών άριστης ποιότητας σύµφωνα µε τις Εθνικές τεχνικές προδιαγραφές,  µε μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ήλιο, βροχή, ατμοσφαιρική ρύπανση) και µεγάλη  διάρκεια ζωής. Στο χώρο της εργασίας  θα προσκομίζονται μέσα στην αρχική τους συσκευασία.

Τονίζεται ότι στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ρητά το συγκεκριμένο προϊόν που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση των εργασιών.

Όλες οι προς βαφή επιφάνειες θα ελεγχθούν και  όπου χρειασθεί θα γίνουν τα απαραίτητα μερεμέτια με χρήση  στόκου τα οποία στη συνέχεια θα σπατουλαριστούν και θα τριφτούν για επίτευξη απολύτως λείας επιφάνειας.

Μετά το τρίψιμο, οι επιφάνειες θα καθαριστούν από τις σκόνες, θα περαστούν με ανάλογο  αστάρι και  θα  βαφτούν με το κατάλληλο χρώμα.

Όπου απαιτείται, θα περαστούν όσες στρώσεις χρώματος χρειάζεται, ώστε το αποτέλεσμα των τελικών χρωματισμών να είναι ομοιογενές, η δε τελική  απόχρωση των επιφανειών να παραμένει σταθερή και όμοια με την υπάρχουσα.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

       Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών του έργου.

Η τιμή της προσφοράς που θα είναι ανά τετραγωνικό μέτρο βαμμένης επιφάνειας, θα περιλαμβάνει δε όλα τα αναλώσιμα  υλικά και μικροϋλικά,  καθώς επίσης όλες τις  εργασίες   που απαιτούνται για  την πλήρη  και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Η επιμέτρηση θα γίνει ανά τετραγωνικό μέτρο περαιωμένης βαμμένης επιφάνειας, η οποία εκτελέστηκε κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία.

Τέλος, η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με την προσφερόμενη τιμή μονάδας και έως το ποσό των 5.000 € (πλέον ΦΠΑ).

  Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 09.06.2020. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (10.06.2020 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης  175 /16664.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

      

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ