ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 16/03/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εργασιών στην αποχέτευση της εγκατάστασης ΜΠΑΣΚΕΤ στο Ο.Α.Κ.Α. , σύμφωνα με την αριθμ. 98/6176 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 23/03/2016

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην πραγματοποίηση εργασιών στην αποχέτευση της εγκατάστασης ΜΠΑΣΚΕΤ στο Ο.Α.Κ.Α. και συγκεκριμένα στον καθαρισμό και την άντληση στερεών αποβλήτων από το φρεάτιο ακαθάρτων του ΜΠΑΣΚΕΤ (βόρειο-ράμπα προς Κολυμβητήριο)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 23/03/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 98/6176.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ