ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 24 Δεκεμβρίου  2019

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 715/7422

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                      19PROC006098580

 

                                                                                             

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την αντικατάσταση αντλίας επιφάνειας στο αντλιοστάσιο ΤΡ4  του ΟΑΚΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος  Η-Μ Εγκαταστάσεων     (εισηγ, 7422 έως 15.1.2020).

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», επιθυμεί την αντικατάσταση αντλίας επιφάνειας στο αντλιοστάσιο ΤΡ4.

αφορά προμήθεια μόνο του υδραυλικού μέρους της αντλίας που θα εφαρμοστεί στον κινητήρα.

  η προς αντικατάσταση αντλία είναι η παρακάτω:

rovatti

  SN: 147458

  TYPE: ME15KV50T – 24/16

HZ: 50

RPM: 2900

YEAR: 2005

Q (l/min): 150-550

H (m): 145-71,3

HP: 15

WEIGHT (KG): 120

Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η εργασία αντικατάστασης, δοκιμές καλής λειτουργίας και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις κλειστές  οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ ή στο τμήμα Προμηθειών έως την 15/01/2020 μέχρι της 14.30 .Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  715/7422. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει την 16-1-2020 στις 12.00πμ.   Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500,00€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός δαπάνης :3. 990,00€ πλέον ΦΠΑ

Πληροφορίες κ. Α Κυρούση      τηλ. 210-6868451 & Παπαγιαννίδου Κων/να 210-6834569.

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ