ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  Kων/να                          Μαρούσι,19 Δεκεμβρίου  2019

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 704/15291

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                                                                            19PROC006066394

 

                                                                                             

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για τον έλεγχο οικονομικής χρήσης 2019,  σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Λογιστηρίου (εισηγ, 15291 έως 9.1.2020).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», επιθυμεί τον  έλεγχο οικονομικής χρήσης 2019 καθώς και των ετών 2020 & 2021, από ορκωτούς λογιστές, σύμφωνα με Ν.3429 ΦΕΚ. 314/27-12-2005 &Ν. 3899 ΦΕΚ. 212/17-12-2019   .

                                                                                                            

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο Γραφείο Πρωτοκόλλου  έως την 9/1/2020. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 10/01/2020 , ημέρα Παρασκευή  στις 10.00πμ.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500,00€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός: 15.000,00€ πλέον ΦΠΑ .

Πληροφορίες κ.Θ. Γκαραβέλος   τηλ. 210-6834764 .

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                         ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ