ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 17  Δεκεμβρίου    2019

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 701/15344

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                                                                             19PROC006048292

 

                                                                                             

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  πλακοειδούς  εναλλάκτη τιτανίου τύπου alfa laval στην κολυμβητική Δεξαμενή Ρ10   του ΟΑΚΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος  Η-Μ Εγκαταστάσεων     (εισηγ, 15344 έως 08/01/2020).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», επιθυμεί την προμήθεια ενός (1) πλακοειδούς  εναλλάκτη τιτανίου τύπου ALFA LAVAL στην κολυμβητική Δεξαμενή Ρ10    του ΟΑΚΑ .

                                                                                                     

Οι ενδιαφερόμενοι θα αποστείλουν τις τεχνικές-οικονομικές τους προσφορές, κλειστές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο  Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ έως  και την 08/01/2020 . Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  701/15344. Οι προσφορές θα ανοιχτούν στο Τμήμα Προμηθειών την 09/01/2020 και ώρα 10.00. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφτούν την εγκατάσταση και να ενημερωθούν ειδικότερα,  κατόπιν επικοινωνίας με τον αρμόδιο υπάλληλο. Τηλ. Επικ. 6977577577 κος Αμπατζής. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία και ο ανάδοχος θα κριθεί από τη συμφερότερη προσφορά.   Η πληρωμή των τιμολογίων πραγματοποιείται εντός 60 ημερών από την έκδοσή τους, κατόπιν της σχετικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από τους αρμόδιους υπαλλήλους. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                          ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ