Μαρούσι 08/04/15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

15PROC002679639

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

2η ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Εργασίες επισκευής μονώσεων στο Ποδηλατοδρόμιο και το Μπάσκετ σύμφωνα με την με αρ.189/9135 εισήγηση του τμήματος Συντήρησης και Κατασκευών Δομικών Εργων (έως 17/04/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την επισκευή μονώσεων του Ποδηλατοδρομίου και του Μπάσκετ ως ακολούθως:

εργασίες επισκευής μονώσεων στους χώρους

1.Κλειστό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών σε: κανάλια ομβρίων υδάτων (60 μέτρα),αρμούς διαστολής(80 μέτρα),τοποθέτηση συλλεκτήρων υδάτων(25μέτρα),ελαιοχρωματισμός τοιχίων(100τετραγωνικά μέτρα).

2.Στον υποσταθμό του Ποδηλατοδρομίου σε: κανάλια ομβρίων υδάτων(40 μέτρα),αρμούς διαστολής (30μέτρα)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εργασίες επισκευής μονώσεων σε κανάλια και αρμούς του Κλειστού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών και του Ποδηλατοδρομίου.

( Εισήγηση αρ. 9135 / 26.3.2014)

Το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

1. Μονώσεις στο Κλειστό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών

  1. Καθαρισμός και επισκευή μόνωσης με ειδικό τσιμεντοειδές υλικό των καναλιών ομβρίων υδάτων σε μήκος περίπου 60 μ.
  2. Διάνοιξη και καθαρισμός αρμών διαστολής σε μήκος περίπου 80 μέτρων.

Πλήρωση αυτών με ειδική ελαστομερή μαστίχα και αποκατάσταση των επιφανειών στις οποίες θα γίνουν επεμβάσεις.

  1. Καθαρισμός και βάψιμο των δύο τοιχίων που βρίσκονται κάτω από τους αρμούς επιφάνειας περίπου 50 m2 έκαστο με ακρυλικό τσιμεντόχρωμα ίδιας απόχρωσης με την υπάρχουσα.

Κάτω από τους αρμούς για προστασία ηλεκτρικών πινάκων και σε σημεία τα οποία θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία, θα τοποθετηθούν δύο κανάλια όδευσης υδάτων μήκους περίπου 12 m έκαστο.

 

2. Μονώσεις πάνω από τον υποσταθμό του Ποδηλατοδρομίου.

  • Καθαρισμός και επισκευή μόνωσης με ειδικό τσιμεντοειδές υλικό των καναλιών ομβρίων υδάτων σε μήκος περίπου 40 μ.
  • Διάνοιξη και καθαρισμός αρμού διαστολής σε μήκος περίπου 30 μ. Πλήρωση αυτών με ειδική ελαστομερή μαστίχα και αποκατάσταση των επιφανειών.

Γενικά:

Κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο Ο.Α.Κ.Α. προκειμένου να λάβουν γνώση των χώρων και να τους υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία τα σημεία που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες.

Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών καθώς και η προμήθεια των απαραιτήτων υλικών που θα απαιτηθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει από τον χώρο εργασιών όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες επισκευής καθώς και τα συγκεκριμένα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα συνοδεύετε δε με εγγύηση στεγανότητας.

Ο Ανάδοχος μπορεί να καταθέσει εναλλακτική πρόταση επίλυσης του προβλήματος η οποία θα αξιολογηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 17/04/15 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 189/9135. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών