Μαρούσι, 05/09/2012

Αρ. Πρωτ.:4/4071

Aρ. Διακ.: 168

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΓΙΑ   ΤΗΝ    ΕΠΙΛΟΓΗ    ΑΝΑΔΟΧΟΥ   ΓΙΑ   ΤΗΝ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (UPS)

To   κρατικό   N.Π.Ι.Δ.  με την επωνυμία  «Ο.Α.Κ.Α.  Σπύρος  Λούης » επανα προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό προκειμένου να προβεί  στην επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση μπαταριών των συστημάτων αδιάλειπτης τροφοδοσίας UPS , προϋπολογισμού 80.000,00€,  πλέον Φ.Π.Α.

Ο  διαγωνισμός θα γίνει στις  11/10/2012, ημέρα    Πέμπτη  και ώρα  11:00, στην Αίθουσα  Τύπου  του  Ο.Α.Κ.Α.,  Κηφισίας  37,  Μαρούσι, ενώπιον επιτροπής, με σφραγισμένες προσφορές. Η  υποβολή των φακέλων των προσφορών θα γίνεται καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α., έως και τις  10/10/2012, ημέρα Τετάρτη  και   ώρα    14:30.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη Διακήρυξη από το γραφείο του Τμήματος  Προμηθειών  του   Ο.Α.Κ.Α.

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών, στο τηλέφωνο 210-6834569.