ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                      Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                Ανάρτητεο στο ΚΗΜΔΗΣ       20PROC0076

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                         Μαρούσι, 01.11.2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. Σιώκη                                                  Αριθμ.Πρωτ.:  164/0648.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                     21PROC009450981    

                                                                                                   

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                     

ΘΕΜΑ : Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για την Προμήθεια Πλαστικού Δαπέδου, σύμφωνα με την με αρ. 164/0648 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων  ( ημερομηνία υποβολής έως 05.11.2021), προϋπολογισμός 15.000,00€.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Πλαστικού Δαπέδου, ως εξής:

 

αντικατάσταση των δαπέδων στους  παρακάτω χώρους:

 1. Στην κερκίδα VIP συνολικής επιφάνειας περίπου 350 m2.
 2. Στον εσωτερικό  διάδρομο των αθλητών επιφάνειας περίπου 300 m2.

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 1. Στην κερκίδα VIP και στα σκαλοπάτια των κλιμάκων αυτής, θα τοποθετηθεί  επαγγελματικό πλαστικό δάπεδο PVC  τύπου τάπα σε ρολό,  κατάλληλο για εξωτερικό χώρο,  γνωστής και επώνυμης εταιρείας, πιστοποιημένο,  Α΄ διαλογής, με τα παρακάτω ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ανθεκτικό, αντιολισθητικό, άκαυστο και αντιστατικό, με επιφάνεια φθοράς τουλάχιστον 0,35 mm,  κατάλληλο για επαγγελματική χρήση, πάχους τουλάχιστον 1,5 mm, βάρους  τουλάχιστον  2.000 gr/m2.

Το χρώμα αυτού θα είναι  επιλογής της Υπηρεσίας,  βάσει δειγματολογίου  το οποίο θα προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος  στη φάση της τεχνικής αξιολόγησης.

Το δάπεδο θα καλύπτει πλήρως και τα σκαλοπάτια των κλιμάκων.  Στις ακμές των σκαλοπατιών και στα τελειώματα (άκρες) του δαπέδου,  θα τοποθετηθεί προφίλ αλουμινίου χρώματος ασημί όμοιο με το υπάρχον.

 1. Στον εσωτερικό διάδρομο και  στα αποδυτήρια του Κεντρικού Σταδίου (επίπεδο 1),  για την διέλευση των αθλητών (με ποδοσφαιρικά παπούτσια/τάπες),  θα τοποθετηθεί  ειδικό δάπεδο από καουτσούκ ή άλλο υλικό σε ρολό, κατάλληλο για εσωτερικό χώρο,  γνωστής και επώνυμης εταιρείας, πιστοποιημένο,  Α΄ διαλογής, με τα παρακάτω ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

Συμπαγές  και στιβαρό, υψηλής ανθεκτικότητας και  πυκνότητας, με μεγάλη αντοχή σε ολίσθηση και τρυπήματα από τις τάπες των παπουτσιών ποδοσφαίρου,  πλάτους 1,5 m περίπου,  πάχους τουλάχιστον 8mm  και  βάρους/πυκνότητας  περίπου 8.5 kg/m².

 

Απαραίτητες εργασίες

                Πριν από την επικόλληση των νέων δαπέδων  θα έχουν προηγηθεί οι εργασίες αποξήλωσης του παλαιού δαπέδου και αποκομιδή των υλικών που θα προκύψουν.

Θα γίνουν οι απαραίτητες επισκευές όπου διαπιστωθούν ατέλειες  και  ο επιμελής καθαρισμός από παλαιές κόλλες, σκόνες και λοιπά υλικά.  

Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι  καθαρό, ομαλό,  λείο, επίπεδο και χωρίς υγρασία.

Όπου απαιτείται θα γίνεται τρίψιμο με μηχανή και επάλειψη με primer  σκλήρυνσης επιφάνειας.

Η επικόλληση  θα γίνει από εξειδικευμένα συνεργεία με χρήση ειδικής κόλλας που προτείνεται από το εργοστάσιο κατασκευής του δαπέδου.

Όπου απαιτηθεί θα γίνει προσαρμογή των θυρών (πλάνισμα), ώστε αυτές να λειτουργούν ομαλά.

 

Προσκόμιση δείγματος από τους Διαγωνιζόμενους

                Οι Διαγωνιζόμενοι, υποχρεούνται κατά τη φάση αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών να προσκομίσουν δείγμα των προσφερόμενων  δαπέδων με τις πιστοποιήσεις αυτών, καθώς και δειγματολόγιο χρωμάτων.

Οικονομική προσφορά

                Η οικονομική προσφορά  θα περιλαμβάνει

 • Την προμήθεια, μεταφορά και  παράδοση  των δαπέδων  στο χώρο.
 • Την τοποθέτηση  αυτών με όλες  τις απαραίτητες εργασίες, τα  υλικά και μικροϋλικά (αποξήλωση του παλαιού, κόλλες, προφίλ αλουμινίου κτλ)  σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή.

Η προσφορά θα είναι ανά τετραγωνικό μέτρο, ξεχωριστά για τον κάθε τύπο δαπέδου, πλήρως τοποθετημένου.

Η αποζημίωση θα γίνει με βάση τα πραγματικά  τετραγωνικά μέτρα που θα καλυφθούν με ανώτερο ποσό αυτό του προϋπολογισμού.     

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(ΤΜΧ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ
1. Δάπεδο κερκίδας VIP  (Α) 300    
2. Δάπεδό διαδρόμου και αποδυτηρίων  (Β) 350    
      ΣΥΝΟΛΟ  
      ΦΠΑ 24%  
    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  

 

 

Ειδικοί όροι 

 • Ο κάθε  ενδιαφερόμενος  υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση  του Ν.1599/1986  ότι  αποδέχεται τους όρους της παρούσας τεχνικής περιγραφής και έχει λάβει υπόψη του τις συνθήκες του έργου.
 • Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.
 • Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων  αυτής.
 • Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή του έργου θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων, ώστε όλοι οι χώροι του κτιρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.
 • Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου  να καταγράψουν τα ακριβή μέτρα (κάτοψη χώρου), να ενημερωθούν για τεχνικές λεπτομέρειες  και να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών του έργου.

 

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως  05.11.2021. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα 08.11.21 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ  ο αριθμός εισήγησης  164/0648, άλλως δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

 

 

 

Ο  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ