ΘΕΜΑ : Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την αποξήλωση και απομάκρυνση λυόμενων κερκίδων  στο Ανοικτό Κολυμβητήριο:

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την  την αποξήλωση και απομάκρυνση των κάτωθι λυόμενων κερκίδων που χρησιμοποιούνται  στο Ανοικτό Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ σύμφωνα με την  απόφαση του Δ.Σ στην 76η Συνεδρίασή του /20/06/2019.

Αναλυτικότερα για:

  1. Δυτικές κερκίδες (προς οδό Σπύρου Λούη) πλάτος 15,80m και μήκος 90.00m ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ = 2305ύψος 11.30 m και 90 cm beton από την πλάκα. Σειρές 15.
  2. Βόρειες κερκίδες (Κάτω από πίνακα αποτελεσμάτων) και ράμπα Α.Μ.Ε.Α. πλάτος 11,40 m και μήκος 43,20 m ΣΎΝΟΛΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ = 795ύψος 8.70 m από την επιφάνεια του δρόμου. Σειρές 12
  3. Ανατολικές κερκίδες. ( Προς p4) πλάτος 15,50m και μήκος 86,40 m ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ = 2798ύψος 10.90 και 90 cm beton από το έδαφος. Σειρές 20

Επίσης πρέπει,

  • Τα καθίσματα να αφαιρεθούν και να επανατοποθετηθούν ή να αποθηκευθούν με ευθύνη του ανάδοχου και καθ’ υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
  • Τα υφιστάμενα ISOBOX να  αποξηλωθούν  και να μεταφερθούν με ευθύνη του ανάδοχου στα σημεία που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία.
  • Μετά την απομάκρυνση των κερκίδων θα συμπληρωθούν/διαστρωθούν από τον ανάδοχο οι όποιες  ελλείψεις προκύψουν και που αφορούν περίφραξη –κάγκελα κλπ,  στην εγκατάσταση του ανοικτού Κολυμβητηρίου, με αποκλειστική δαπάνη του Αναδόχου λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας.
  • Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να εφαρμόζει όλα τα μέσα και μέτρα ασφαλείας που είναι απαραίτητα για τις συγκεκριμένες εργασίες, καθώς και να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες των οχημάτων – μηχανημάτων – χειριστών και εν γένει όλες άδειες που προβλέπονται και απαιτούνται από τη κείμενη νομοθεσία για την εκτέλεση των ως άνω εργασιών, συμμορφούμενος με τους κανόνες τεχνικής.
  • Γύρω από το έργο ο χώρος πρέπει να περιφράσσεται και να ελέγχεται από τον ανάδοχο όλο το 24ωρο, ώστε να αποκλείεται η είσοδος σε αυτό ξένων προς το έργο ατόμων.
  • Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως δια ιδίων δαπανών το έργο υπέρ του ΟΑΚΑ κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης, σε ασφαλιστική εταιρεία νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα. Η ασφάλεια θα καλύπτει και κάθε απαίτηση τρίτου λόγω ζημιάς προκληθείσας εκ της εκτελέσεως του έργου και ένεκα τούτου , από προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων καθ΄ οιονδήποτε τρόπο συνδέονται με αυτό. Αποδεικτικό Ασφαλίσεως του έργου για τους παραπάνω κινδύνους υποβάλλει ο Ανάδοχος εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η ασφάλιση του έργου θα ισχύει όλη τη περίοδο εκτελέσεως εργασιών για το υπόψη έργο. Επίσης είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει όλο το προσωπικό, που θα απασχολήσει στο έργο στο ΙΚΑ.
  •  Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη τήρηση των Νόμων ανεξαρτήτως αν γίνεται παράλληλη επίβλεψη των εργασιών από το προσωπικό του ΟΑΚΑ και είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την Υπηρεσία (χωρίς καθυστέρηση,) για κάθε διαταγή και εντολή των διαφόρων Αρχών, σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα για τον έλεγχο και την ασφάλεια, που απευθύνεται ή κοινοποιείται σε αυτόν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Επίσης έχει την υποχρέωση να τοποθετεί τα απαραίτητα σήματα και γενικά πινακίδες ασφαλείας ή σπινθηρίζοντα σήματα.

Η κατασκευή τους έχει ως εξής:

Κατασκευή προσωρινών κερκίδων γύρω από την υπάρχουσα κολυμβητική δεξαμενή P5. Οι κερκίδες κατασκευάστηκαν επί των υπαρχουσών κατασκευών κτιρίων, πλην τις βόρειες κερκίδες και την μεγάλη ράμπα εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ που εδράζουνται στο έδαφος .

Σύνδεση στο υπάρχον κτίριο.: Στις υπάρχουσες προεξοχές beton έχει τοποθετηθεί σιδερένια πλάκα πεδίλου και έχει συγκολληθεί με την νέα κατασκευή. Περιμετρικά και στις τρεις πλευρές της κολυμβητικής δεξαμενής (P5) έχουν κατασκευασθούν προσωρινές λυόμενες κερκίδες επί μεταλλικής κατασκευής βιομηχανικού τύπου.

Οι λυόμενες κερκίδες που το σύστημα αποτελείται από υποστυλώματα και συνδέσμους, κερκιδοφόρους κεκλιμένες δοκούς και πτυχωτή επιφάνεια διαμόρφωσης των κερκίδων. Το σύστημα έχει κλίμακες, κιγκλιδώματα και καθίσματα.

Τα υποστυλώματα είναι διατομής κυκλικού σωλήνα και διατάσσονται σε κάνναβο 2.00Χ2.40. Τα υποστυλώματα συνδέονται με οριζόντια στοιχεία στις δύο διευθύνσεις από σωλήνες της ίδιας διατομής ενώ με πρόσθετα διαγώνια στοιχεία μικρότερης διατομής στις δύο επίσης διευθύνσεις. Τα υποστυλώματα έχουν στη βάση τους διαπλάτυνση στήριξης και στην κορυφή τους ειδικό στοιχείο τύπου κιονόκρανου για την υποδοχή των κερκιδοφόρων δοκών.

Οι κερκιδοφόρες δοκοί είναι κεκλιμένες ειδικής διατομής και στηρίζονται στην κορυφή των υποστυλωμάτων. Το ένα τους άκρο φέρει διαμόρφωση τηλεσκοπικού συστήματος ώστε να προσαρμόζεται στο διαφορετικό μήκος που προκύπτει από τη διαφορετική κλίση.

Επί των κερκιδοφόρων δοκών αναπτύσσεται η πτυχωτή επιφάνεια των κερκίδων. Τα πλαίσια των δύο επιπέδων του συστήματος πάτημα – ρίχτι έρχονται με αρθρωτή σύνδεση. Οι κερκίδες επενδύονται τελικώς με μπετοφόρμ πάχους 21 mm.

ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΕΡΚΙΔΕΣ

Δυτικά της κολυμβητικής δεξαμενής P5 προβλέπεται η κατασκευή προσωρινών κερκίδων. Οι κερκίδες έχουν συνολικό πλάτος 15.80 m και αναπτύσσονται σε συνολικό μήκος 90.00 m.Οι κερκίδες κατασκευάστηκαν με κατάλληλο μεταλλικό φορέα στο δώμα των υφισταμένων τετραωρόφων κτιρίων 01 και 02 επί ειδικών προεξοχών των υποστυλωμάτων που αφέθηκαν γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο.

Κύριος φορέας:Ο κύριος φορέας αποτελείται από την κεκλιμένη κερκιδοφόρο δοκό και από τις δεσμικές, με την έννοια της στατικής, ράβδους στήριξης. Ο φορέας είναι μονοπροέχων με άνοιγμα 12.00 m και μήκος προβόλου 3.80 m. Στο τέλος του προβόλου στηρίζεται δεύτερος πρόβολος που διαμορφώνει ένα ελαφρύ στέγαστρο πλάτους 3.60 m. Οι κύριοι φορείς είναι τοποθετημένοι ανά 3.60 m και 7.20 m εναλλάξ (δύο φορείς ανά 3Χ3.60=10.80 m).Η κερκιδοφόρος δοκός είναι το βασικό στοιχείο του κύριου φορέα. Είναι κεκλιμένη κατά 36°. Η δοκός στηρίζεται προς τα έξω, σε άξονα , στην υπάρχουσα προεξοχή του υποστυλώματος με δύο λοξές δεσμικές ράβδους. . Η τρίτη δεσμική ράβδος του συστήματος είναι η στήριξη σε άξονα μέσω διαμήκους δοκού .Οι λοξές δεσμικές ράβδοι έχουν προσεγμένα άκρα διαμορφωμένα με διπλές λεπίδες σύνδεσης που “σχίζουν” τη ράβδο και κατάλληλα νεύρα. Οι λεπίδες γίνονται δεκτές από κομβοελάσματα . Η σύνδεση με τον τρόπον αυτόν είναι δίτμητη με έναν κοχλία .

Δοκός άξονα :Οι θέσεις των κυρίων φορέων δεν συμπίπτουν με τις προεξοχές υποστυλωμάτων στον άξονα . Έτσι οι κύριοι φορείς στηρίζονται στις προεξοχές εμμέσως με την παρεμβολή διαμήκους δοκού. Η δοκός, είναι αρχικώς συνεχής με άνοιγμα 7.20 m και δέχεται έναν κύριο φορέα στο τέταρτο του ανοίγματός της (1.80 m από το στήριγμα). Κάθε τρίτο άνοιγμα δέχεται δύο φορτία (1.80 m από κάθε στήριγμα). Τα ανοίγματα δύο φορτίων είναι αμφιπροέχοντα με προβόλους 1.80 m και συνολικό μήκος 10.80 m (1.80+7.20+1.80).Τα ανοίγματα ενός φορτίου είναι συμμετρικά ως προς το τρίτο στήριγμα ενώ στηρίζονται και στα άκρα των προβόλων. Έχουν συνολικό μήκος επίσης 10.80 m (-1.80+7.20+7.20-1.80).Οι συνδέσεις των δοκών γίνονται μόνον στον κορμό, είναι δηλαδή αρθρώσεις. Το γενικό σύστημα είναι μια αρθρωτή δοκός με μία πρόσθετη στήριξη ανά τρίτο φάτνωμα, “ελαφρώς” δηλαδή υπερστατικό.Όλες οι συνδέσεις τόσο των αρθρώσεων όσο και των κυρίων φορέων επί της δοκού είναι κοχλιωτές.

Μηκίδες – Κερκίδες: Αναλυτική περιγραφή του συστήματος των μηκίδων και κερκίδων.

Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική απαίτηση οι κερκίδες έχουν πλάτος σταθερά 0.80 m και ύψος μεταβαλλόμενο ελαφρά ώστε να προκύπτει η κοίλη προς τα άνω καμπύλη που απαιτεί η ορατότητα. Με το δεδομένο ότι η κερκιδοφόρος δοκός είναι υποχρεωτικά ευθύγραμμη, Η κεκλιμένη κερκιδοφόρος δοκός φέρει στο άνω της πέλμα συγκολλημένες ειδικές υποδοχές στήριξης των μηκίδων. Οι υποδοχές αυτές, ανάλογες των στηρίξεων των τεγίδων στις στέγες, αποτελούνται από δύο λάμες ή από τεμάχια πλατυτέρου διπλού  και έχουν τη μορφή λοξοκομμένου απλού του. Οι υποδοχές προσφέρουν μία κατακόρυφη επιφάνεια με δύο οπές για τη σύνδεση των μηκίδων. Η θέση των οπών αυτών καθ’ ύψος και, για μεγαλύτερα ύψη, το ύψος της ίδιας της υποδοχής ρυθμίζουν την τελική καθ’ ύψος θέση της εισέχουσας ακμής των κερκίδων. Οι μηκίδες συνδέονται κοχλιωτά με τον κορμό τους στις ειδικές υποδοχές. Είναι τοποθετημένες κατακόρυφες και διαμορφώνουν με το κάτω τους πέλμα το επίπεδο του πατήματος και με τα άκρα των πελμάτων τους το επίπεδο του ριχτιού των κερκίδων. Οι μηκίδες φέρουν υποδοχές στήριξης των πατημάτων. Οι υποδοχές είναι τοποθετημένες σε αποστάσεις 1.50 m συστηματικά έξω από τις θέσεις στήριξης στον κύριο φορέα που βρίσκονται ανά 3.60 m (0.30+2X1.50+0.30=3.60).

Οι υποδοχές αποτελούνται από: Έναν στυλίσκο στο άνω πέλμα της μηκίδας που διαμορφώνει το ρίχτι. Στο άνω του μέρος ο στυλίσκος διαθέτει τμήμα γωνιακής διατομής που προσφέρει οριζόντιο στήριγμα για έδραση. Ένα τμήμα γωνιακής διατομής στο πίσω τμήμα της, στον κορμό δηλαδή, που προσφέρει επίσης οριζόντιο στήριγμα για ανάρτηση. Τα πατήματα των κερκίδων έρχονται υπό μορφήν τελάρων διαστάσεων 3.50Χ0.72 . Τα στοιχεία στη διεύθυνση του πλάτους τοποθετημένα ανά 1.50 έχουν μήκος 1.00 m, εξέχουν δηλαδή μονόπλευρα έξω από το βασικό σχήμα. Κάθε τέτοιο στοιχείο (τρία ανά 3.60) φέρει δύο λάμες μέσω των οποίων συνδέεται με δύο κοχλίες στα γωνιακά της μηκίδας και του στυλίσκου διαμορφώνοντας τελικώς το πάτημα. Στις επιφάνειες που διαμορφώθηκαν ως πάτημα και ρίχτι στερεώνονται με αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες και ροδέλες φύλλα κόντρα πλακέ θαλάσσης. Ακολουθεί η τοποθέτηση των καθισμάτων.  Οι σύνδεσμοι του επιπέδου των κερκίδων αποτελούνται από διαγώνιες διατομής και πρόσθετες διαμήκεις ράβδους . Η σύνδεση των ράβδων γίνεται με έναν κοχλία κατ’ ευθείαν στο πλατύ κάτω πέλμα του κυρίου φορέα. Οι σύνδεσμοι του επιπέδου της κεκλιμένης πρόσοψης δέχονται στο μέσο του ύψους οριζόντιο στοιχείο εξασφάλισης του κεντρικού κόμβου του Χ με διατομή και διαγώνιες, σε τέσσερα πλέον κομμάτια της ίδιας διατομής. Οι συνδέσεις γίνονται με τη βοήθεια κομβοελασμάτων. Η ίδια μελέτη και κατασκευή έγινε και στις υπόλοιπες Προσωρινές – Λυόμενες Κερκίδες του Ανοικτού Κολυμβητηρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών και στον οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου 5269/15/09/17, μέχρι την 22/11/2019. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν την 25/11/2019 και ώρα 10.00 στο Τμήμα Προμηθειών.

 

Η οικονομική προσφορά των ενδιαφερομένων θα αναφέρεται στο ποσό που θα κατατεθεί υπέρ του ΟΑΚΑ.  Ο  τραπεζικός λογαριασμός του ΟΑΚΑ, θα δοθεί στον ανάδοχο πριν την εκτέλεση του έργου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση της προσφοράς είναι η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο χώρο που θα γίνουν οι εργασίες, κατόπιν ραντεβού με τον κ. Μηναϊδη  στο τηλέφωνο 2106831100, προκειμένου να δουν και να εκτιμήσουν το αντικείμενο του έργου.

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών τηλ. 2106834569 κα Παπαγιαννίδου