Μαρούσι 16/02/16

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος 16PROC003833523

ΤΗΛ. 210-6834569

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

 

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Εκπόνηση μελέτης πυρασφάλειας Ποδηλατοδρομίου σύμφωνα με την με αρ.56/6830 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων.(έως 04/03/16)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την εκπόνηση μελέτης πυρασφάλειας Ποδηλατοδρομίου και έκδοση πιστοποιητικού.

Συγκεκριμένα ζητείται

α) αναθεώρηση της υφιστάμενης μελέτης ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο κτίριο, κατάθεση και έγκριση από την Πυροσβεστική

β) Τεχνική περιγραφή και συγγραφή υποχρεώσεων για τις αναγκαίες εργασίες που προκύπτουν προκειμένου να υλοποιηθεί η εγκεκριμένη μελέτη, ώστε το Ο.Α.Κ.Α. να προχωρήσει στην επιλογή αναδόχου (με την κατάλληλη διαδικασία που αυτό θα επιλέξει) για την εκτέλεση των εργασιών.

γ) έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας.

Στις προσφερόμενες εργασίες περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες που θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση και των τριών βημάτων που τελικά θα εξασφαλίσουν την έκδοση του απαιτούμενου πιστοποιητικού από την πυροσβεστική υπηρεσία.

Η τιμολόγηση και καταβολή του αντίστοιχου τιμήματος θα γίνεται σταδιακά σε ποσοστό επί της συνολικής αμοιβής. Με την έγκριση της μελέτης από την Πυροσβεστική θα τιμολογηθεί το 40% του κλάσματος της αμοιβής. Με την έγκριση από την τεχνική υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α. της Τεχνικής περιγραφής και της συγγραφής υποχρεώσεων θα τιμολογηθεί το 30% του κλάσματος της αμοιβής και το υπόλοιπο 20% θα τιμολογηθεί με την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο μελετητής θα πρέπει να λάβει υπόψη:

α) την υπάρχουσα μελέτη πυρασφάλειας

β) τις αλλαγές χρήσεων αλλά και τον διαχωρισμό των χωρών που έχουν γίνει στις εγκαταστάσεις προκειμένου να εξυπηρετηθούν ανάγκες του Ο.Α.Κ.Α. ή μισθωτών

Το χρονοδιάγραμμα εργασιών για την εκπόνηση των μελετών και της αντίστοιχης τεχνικής περιγραφής και συγγραφής υποχρεώσεων θα οριστικοποιηθεί με την υπογραφή της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 2 μηνών από την υπογραφή.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι κατάλληλης ειδικότητας μηχανικοί. Σε περίπτωση μελετητικής εταιρείας πρέπει να ορίζεται ο υπεύθυνος του έργου.

Το Ο.Α.Κ.Α. θα παρέχει στον ανάδοχο όλα τα απαραίτητα στοιχεία, πληροφορίες και μελέτες που έχει στην διάθεση του σε ηλεκτρονική μορφή. Στην περίπτωση που αυτά δεν είναι διαθέσιμα θα (ανά) παράγονται από τον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 04/03/16 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 781/4312.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634762 κ.Δ.Γεωργάκης

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών