Μαρούσι 14/04/14

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

14PROC001989889 2014-04-14

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα αγορά κολυμβητικών διαδρομών σύμφωνα με την με αρ.355/9319 εισήγηση του Κολυμβητηρίου.(έως 22/04/14)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την αγορά κολυμβητικών διαδρομών για κολυμβητική δεξαμενή 50 μέτρων ως ακολούθως

  • Σε συρματόσχοινο 316(4mm πάχος)
  • Αντικυματικές (δίσκοι και φελλοί)
  • Διαμέτρου 100mm
  • Να διαθέτουν μηχανισμό σύσφιξης με καστάνια με κάλυμμα και από την άλλη πλευρά ανοξείδωτο ελατήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 22/04/14 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 355/9319.

Τα υλικά είναι παραδοτέα στο ΟΑΚΑ σε περίπτωση χρέωσης μεταφορικών θα πρέπει να αναγράφονται στην οικονομική προσφορά.

Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.

Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ